İhale Mevzuatı  
Resmi Gazete: 07.08.1984  Sayı: 18482 (Asıl)
 Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Fabrika Dışı Teslim Edilen Çimentolar ile Rayiç Dönem İçinde Fiyat Farkına Tabi tutulacak Malzemelere İlişkin Kararname

KARAR SAYISI:84/8342


             Fabrika dışında teslim edilen çimentolar ile rayiç dönem içinde fiyat farkına tabi tutulacak malzemeler hakkında ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nın 7/6/1984 tarihli ve 394 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 26/7/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır.

26/7/1984 tarihli ve 84/8342 SAYILI KARARNAMENİN EKİ 
KARAR

             MADDE 1 - Fabrikaların, çimento satış veya teslimatlarını doğrudan dğruya fabrikadan yapmayarak kurdukları bir organ vasıtasıyla yapmaları veya şantiyede teslim etmeleri halinde, 18/3/1981 tarihli ve 8/2574 sayılı Kararname'ye göre yürütülen işlerde 1/6/1984 tarihinden itibaren bu tür satışlarda uygulanan tarifeli fiyatlarla fabrika satış fiyatları arasındaki farklar ayrıca müteahhide ödenir. Ancak, bu durumda, taşıma mesafesi de çimentonun fiilen teslim alındığı yere göre hesaplanır.

             MADDE 2 - İhaleye esas sözleşmesi veya sonradan düzenlenen ek sözleşmesi veya 18/3/1981 tarihli ve 8/2574 sayılı Kararname'nin yürürlüğe konması safhasında alınan karar gereğince 11/3/1980 tarihli ve 8/505 sayılı Kararname'ye tabi olarak yürütülmekte olan işlerde de, (sözleşme, ek sözleşme veya benzeri karar veya potokollerde aksine hüküm olsa bile) rayiç dönemi içinde fiyat farkına tabi tutulacak malzemeler için 18/3/1981 tarihli ve 8/2574 sayılı Kararname'nin 6'nci maddesi hükümleri uygulanır.

            Bu uygulamanın başlangıcı olarak 1/1/1984 tarihi esas alınır. Daha önceki dönem için sözleşmelerindeki, eksözleşmelerindeki veya ilgili kararname, protokol, karar vb. belgelerdeki hükümlere uygun olarak yapılmış veya yapılacak olan muameleler geçerlidir.

             MADDE 3 - Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.