İhale Mevzuatı  
Resmi Gazete: 28.12.1984  Sayı: 18619 (Asıl)
 Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Devam Eden İşlerde 1984 Yılında Ödenmesi Gereken Fiyat Farklarına Uygulanacak İndirim Oranları'na İlişkin Kararname

KARAR SAYISI:84/8921


             8/505 ve 8/2574 sayılı Kararname'lere tabi olarak devam eden işlerde 1984 yılında ödenmesi gereken fiyat farklarına uygulanacak indirim oranları hakkındaki 26/7/1984 tarihli ve 84/8341 sayılı Kararname'nin eki Esaslar'ın 1 ve 2'nci maddelerindeki uygulama alan ve süreleri hakkında ekli Esaslar'ın yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nın 30/10/1984 tarihli ve 826 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 26/12/1984 tarihinde kararlaştırılmıştır.

26/12/1984 TARİHLİ VE 84/8921 SAYILI KARARNAMENİN EKİ 
ESASLAR

            MADDE 1 - 11/3/1980 tarihli ve 8/505 sayılı, 18/3/1981 tarihli ve 8/2574 sayılı Kararname'lere göre fiyat farkı ödenmekte olan işlere uygulandığı gibi bu Kararname'ler hükümlerine paralel ve benzer şekilde fiyat farkı ödenmekte olan işlere ait sözleşmelere de 26/7/1984 tarihli ve 84/8341 sayılı Kararname hükmü uygulanır.

             MADDE 2 - 26/7/1984 tarihli ve 84/8341 sayılı Kararname'nin 2'nci maddesinde belirtilen süre içersinde çeşitli sebeplerle  müracaatta bulunamamış olan müteahhitlerin tasfiye talepleri de, bu Kararname'nin yayımı tarihinden itibaren 30 gün içerisinde müracaatta bulunmaları halinde, aynı madde hükümlerine göre değerlendirilir.

             MADDE 3 - Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.