İhale Mevzuatı  
Resmi Gazete: 10.04.1985  Sayı: 18721 (Asıl)
 Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: 2886 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kamu Kurum ve Kuruluşların Açacağı Uluslararası İhalelere İlişkin Genel Esaslara İlişkin Karar

KARAR SAYISI:85/9342


             Ekli "2886 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Açacağı Uluslararası İhalelere İlişkin Genel Esaslar"ın yürürlüğe konulması; Bakanlar Kurulu'nca 27/3/1985 tarihinde kararlaştırılmıştır.

2886 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Açacağı Uluslararası İhalelere İlişkin Genel Esaslar 

             1. Uluslararası nitelikte açılmasına karar verilen ihalelerde bu esaslar hükümlerine uyulur.

             2. Bir işin uluslararası ihaleye açılabilmesi; Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının uygun görüşü alınmış olmak kaydı ile, tahmin edilen bedeli.

             2 milyar liraya kadar olan işlerde ilgili kurum veya kuruluşun yetkili organının,

             20 milyar liraya kadar olan işlerde ilgili Bakanın,

             20 milyar liranın üstünde olan işlerde Bakanlar Kurulunun,

             iznine bağlıdır.

             3. Uluslararası ihalelere katılacak yerli, yabancı veya yerli ve yabancı ortaklığından oluşan tüm firmalar işin tamamına ait tekliflerini, o ihale için tespit edilmiş olan belli ve aynı yabancı para birimi üzerinden yaparlar. Ancak, kendilerine yapılacak ödemelerdeki döviz ve Türk Lirası oranlarını da tüm iş için geçerli olmak üzere ayrıca tekliflerinde belirtirler. Bu şekilde alınan teklifler, ihaleye esas yabancı para biriminin tekliflerin açıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek değerlendirilir.

             4. İşi alan müteahhide yapılacak ödeme ve kesintilerin tümü ihaleye esas yabancı para birimi üzerinden tahakkuka bağlanır. Ödeme veya kesintinin Türk parası bölümü, teklifindeki orana göre döviz olarak belirlendikten sonra, ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden TL. na çevrilerek 7 nci maddeye istinaden uygulamaya konulmuş olan avantaj yüzdesi oranında indirime tabi tutulur.

             5. Uluslararası ihale suretiyle yaptırılan işlerde eskalasyon veya fiyat farkı uygulaması yapılmaz; iç veya dış fiyat, ücret, vergi, sigorta vb. artışlarından dolayı herhangi bir ek ödemede bulunulmaz.

             6. Müteahhidin kusuru dolayısıyla husule gelen gecikme süresinde yapılan işlere ait ödemelerdeki TL. bölümünün hesabında, cezasız süre sonundaki döviz alış kuru esas alınır. Gecikme cezalarının TL. bölümünün hesabında ise cezanın tahsil tarihindeki döviz alış kuru üzerinden işlem yapılır.

             7. Uygun bedelin tespitinde, yerli firmalar lehine % 15'e kadar avantaj sağlanabilir. Ancak bu hususun ve oranın (ayrıca yerli ve yabancı firma ortaklığı halinde uygulanacak sistemin) ihale şartnamesinde belirtilmiş olması lâzımdır.

            8. Uluslararası ihalelerle ilgili diğer esaslar, 2886 sayılı Kanunla bu Kanun uyarınca yürürlükte olan mevzuata ve bu kararname esaslarına aykırı olmamak kaydı ile ilgili Kurum veya Kuruluşlar tarafından işin özelliğine bağlı olarak serbestçe düzenlenip şartnamelerine dahil edilir.

             9. Bu esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            10. Bu esaslar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.