İhale Mevzuatı  
Resmi Gazete: 01.11.1988  Sayı: 19976 (Asıl)
 Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Kamu Kuruluşlarınca Yaptırılacak İşlerde, İşçilerin Çalışma Şartları İle İlgili Genel Esaslara Dair Karar 

KARAR SAYISI:88/13168


           Kamu mukavelelerine konulacak çalışma şartlarına dair 94 sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesi'nin uygulanmasını sağlamak için:
    
           1- Ekli "Kamu Kuruluşlarınca Yaptırılacak İşlerde, İşçilerin Çalışma Şartları ile İlgili Genel Esaslar"ın yürürlüğe konulması;

           2- 8/5/1981 tarihli ve 8/2912 sayılı Kararnamenin eki "2490 Sayılı Kanuna Tabi Olmayan İşlerde İlgli Kamu Kuruluşlarınca Düzenlenecek Mukavelelere Konulacak Hükümlere İlişkin Formül" ün yürürlükten kaldırılması;

           Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nın uygun görüşlerine dayanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 28/6/1988 tarihli ve 1732-22004 sayılı yazısı üzerine, 14/12/1960 tarihli ve 161 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 19/7/1988 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı
            T. ÖZAL
            Başbakan

Kamu Kuruluşlarınca Yaptırılacak İşlerde, İşçilerin Çalışma Şartları ile İlgili Genel Esaslar

           MADDE 1 - Kamu kuruluşlarınca yaptırılacak yapım, hizmet, dekapaj ve malzeme nakli işlerinin ihalesinde keşif bedeli;

            a) 1988 yılı için Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile en çok temsil yetkisini haiz işçi ve işveren kuruluşlarının görüşleri alınmak suretiyle Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nca tespit ve Resmî Gazete'de ilân edilecek parasal sınırdan, 

           b) Müteakip yıllar için ise 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere, mezkûr kuruluşların görüşleri yeniden alınmak suretiyle en geç Şubat ayı içinde her yıl Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nca yayımlanacak karne katsayısı
vasıtasıyla bu parasal sınırın sözkonusu yıla dönüştürülmüş miktarından,

           Az olmayan ve ihalenin diğer tarafınca işçi istihdamını gerektiren sözleşmelere çalışma şartları ile ilgili hükümler konulması mecburidir.

           29/8/1984 tarihli ve 84/8520 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi"nin 2 nci maddesinin, bu maddeye göre belirlenecek parasal sınırlara aykırı olan hükümleri geçersizdir.

           MADDE 2 - Çalışma şartları ile ilgili hükümler aşağıdaki unsurları ihtiva eder.

           a) Yukarıda belirtilen işi yapmayı taahhüt eden taraf, işçilerin sağlık ve güvenliği, çalışma şartları ve ücretle ilgili mevzuat hükümlerine uyar.

           b) Müteahhit, çalıştırdığı işçilerin, işin dahil olduğu bir iş kolu veya meslekte aynı tipteki iş için toplu sözleşme veya mevzuatla kabul edilenlerden daha aşağı olmayacak şartlarda çalışmalarını ve ücret almalarını sağlar. Ücret, yan ödeme ve çalışma şartlarının toplu sözleşme veya mevzuatla tespit edilmemiş olması halinde müteahhit, en yakın ve en uygun bir bölgedeki iş kolu veya meslekteki aynı tip bir iş için toplu sözleşme veya mevzuatla tespit edilenlerden veya müteahhidin bulunduğu iş kolu ve meslekteki benzer işverenlerin verdiği genel seviyeden daha az olmayacak şekilde ücret, yan ödeme ve çalışma şartlarını temin eder.

           c) Kamu kuruluşlarının 1 nci maddeye göre tespit edilen parasal sınırın üzerindeki keşif bedelini haiz yapım ve hizmet işlerinde sağlık, güvenlik, ücret gibi işçilerin çalışma şartları ile ilgili hususları belirten afiş ve ilânlar, müteahhitlikçe işyeri ve eklentilerinde işçiler tarafından kolayca görülebilecek yerlerde, şantiye faaliyetinin fiilen başladığı tarihten itibaren 1 ay içinde ilân tahtalarına asılmak suretiyle duyurulur.

           d) Müteahhit, sözkonusu kamu ihalesine ilişkin olarak varsa taşaronun, yetkili kamu kuruluşu da sözleşmenin devri halinde işi devralan müteahhidin, bu çalışma şartlarına uymasını sağlayacak gerekli tedbirleri alır.

           MADDE 3 - İlgili işçilerin şikayeti üzerine, ihaleye taraf olan kamu kuruluşu, 2 nci maddede öngörülen hükümler uyarınca, işçilerin hak sahibi oldukları ücretleri alamadıklarını tespit etmesi halinde, müteahhidin istihkakından uygun bir kısmını alıkoyarak bu meblâğa müteahhit adına işçilere öder.

           MADDE 4 - Uygulamayı sağlamak için gerekli denetim, idarelerce ilgili mevzuata göre yapılır.

           MADDE 5 - Müteahhidin sözkonusu çalışma şartlarına uymadığının veya bu şartları uygulamadığının tespiti halinde, gerekli idari ve cezai kovuşturma yapılarak müeyyide uygulanır.

           MADDE 6 - Müteahhitlerin çalışma şartları ile ilgili gerekli bilgiye önceden sahip olabilmeleri için sözleşmeye konacak çalışma şartlarına ait bilgilerin ihale dosyasında bulunduğu hususu ihale şartnamesinde belirtilir.

           MADDE 7 - Bu Genel Esaslar, metin olarak konmamış olsa dahi, 1 inci maddeye göre tespit edilen parasal sınırın üzerindeki keşif bedelini haiz işlere ait sözleşmelerin tabii eki sayılır.

           MADDE 8 - İşçilerin çalışma şartları ile ilgili olarak başka şartnamelerde farklı hükümler tespit edilmiş olsa dahi, öncelikle bu Genel Esaslar uygulanır.

           MADDE 9 - Bu Genel Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           MADDE 10 - Bu Genel Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.