İhale Mevzuatı  
Resmi Gazete: 31.10.1989  Sayı: 20328 (Asıl)
 Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Devlet İhale Kanunu Kapsamına Giren İdarelerin Fiyat Farkı Kararnameleri Dışında Kalan Nakliye İşlerine İlişkin Kararname

KARAR SAYISI:89/14654


           Devlet İhale Kanunu kapsamına giren idarelerin ihtiyaç duydukları et, ekmek, şeker, akaryakıt ve tüpgaz(LPG) alımları ile inşaat ve imalat işleri ile ilgili fiyat farkı kararnameleri dışında kalan nakliye işlerine ait şartname ve sözleşmelere gerektiğinde değişik fiyat esasını ihtiva eden bir hüküm eklenmesi hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulması ve 27/2/1989 tarihli ve 89/13766 sayılı kararnamenin yürürlükten kaldırılması; Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın 28/9/1989 tarihli ve 13317-283/18590 sayılı yazısı üzerine, 2886 sayılı Kanunun 8 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 18/10/1989 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Kenan EVREN
Cumhurbaşkanı

             T. ÖZAL
             Başbakan
        
KARAR

           1- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamına giren idareler, ihaleye çıkılmadan önce kararlaştırılmış olması kaydıyla;

           a) Et, ekmek ve şeker alımlarında hükümet, belediye ve il koordinasyon kurullarınca yapılacak düzenlemeler sonucunda bu maddelerin fiyatlarında meydana gelecek azalma veya artışların aynı ölçüde dikkate alınması ve fiyatların serbest bırakılması halinde sözleşmelerin geçersiz olması,

           b) İnşaat ve imalat işlari ile ilgili fiyat farkı kararnameleri hariç olmak üzere idarelerin yapacakları diğer nakliye ihaleleri ile akaryakıt ve tüpgaz (LPG) alımlarında tekliflerin verildiği tarihteki en yakın akaryakıt rafinerisinin KDV hariç rafineri gümrüklü satış fiyatlarında sonradan bir değişiklik olması halinde, aradaki farkın ödenmesi veya kesilmesi (nakliye işlerinde idarelerce tespit edilecet ton/km'ye; personel taşıma işlerinde ise beher km'ye isabet eden fiyat değişikliği tutarının ihale indirimi dikkate
alınmaksızın ödenmesi veya kesilmesi), hususlarında yapılacak şartname ve sözleşmelere hüküm koymakta serbesttirler.

           2- Bu Karar 20/6/1989 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girir.

           3- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.