İhale Mevzuatı  
Resmi Gazete: 28.12.1990  Sayı: 20739 (Asıl)
 Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Devlet İhale Kanunu Kapsamındaki İdarelerin İnşaat ve İmalat İşleri Dışında Kalan İşlerine de Fiyat Farkı ile İlgili Hükümler Eklenmesine İlişkin Kararname

KARAR SAYISI:90/1216


           Devlet İhale Kanunu kapsamına giren idarelerin inşaat ve imalat işlerine dair fiyat farkı kararnameleri dışında kalan işlerine ait şartname ve sözleşmelere fiyat farkı ile ilgili hükümler eklenmesi hakkındaki ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın 18/10/1990 tarihli ve 24700 sayılı yazısı üzerine, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 28/11/1990 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Turgut ÖZAL
Cumhurbaşkanı

            Y. AKBULUT
            Başbakan

28/11/1990 Tarih ve 90/1216 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR

           MADDE 1 - İdarelerce aşağıda belirtilen mal ve hizmetlerle ilgili olarak düzenlenecek şartname ve sözleşmelere;

           a) Et, ekmek ve şeker alımlarında, fiyatların Hükümet, belediye veya il koordinasyon kurullarınca tesbit edilmesi halinde, bu maddelerin fiyatlarında meydana gelecek azalma veya artışların aynı ölçüde dikkate alınması, fiyatların serbest bırakılması halinde ise sözleşmelerin geçersiz olması,

           b) İnşaat ve imalat işleriyle ilgili fiyat farkı kararnameleri hariç olmak üzere idarelerin yapacakları diğer nakliye ihaleleri ile akaryakıt ve tüpgaz (LPG) alımlarında tekliflerin verildiği veya protokolün yapıldığı tarihte, dağıtım şirketlerince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Valiliklere bildirilen en düşük (KDV hariç) mahalli perakende azami satış fiyatlarında sonradan bir değişiklik olması halinde, aradaki farkın (nakliye işlerinde, idarelerce tesbit edilecek ton/km'ye; personel taşıma işlerinde ise beher km'ye isabet eden fiyat değişikliği tutarının ihale indirimi dikkate alınmaksızın) ödenmesi veya kesilmesi,

           c) Yardımcı hizmetler sınıfı personeli tarafından yerine getirilmesi gereken hizmet yerlerinin ve tedavi kurumlarının temizlenmesi işleri ile ilgili şartname ve sözleşmelerde çalıştırılacak Sosyal Sigortalar Kanununa tabi personel sayısı ve günlük çalışma saatinin belirtilmesi kaydıyla; asgari ücret tesbit komisyonlarınca ihalenin yapıldığı tarihte mevcut olah asgari ücretin artırılması halinde, eski ve yeni asgari saaat ücretleri arasındaki fark; ayrıca bu farktan doğan ve işverence karşılanması gereken sosyal sigortalar primleri ve tasarrufu teşvik kesintisinde meydana gelecek artış farkının ödenmesi,

           hususlarında hüküm konulabilir.

           MADDE 2 - Bu kararın uygulanmasında ortaya çıkacak tereddütleri gidermeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.

           MADDE 3 - 15/1/1990 tarihli ve 90/65 sayılı Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

           GEÇİCİ MADDE - Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeli tarafından yerine getirilmesi gereken hizmet yerlerinin ve tedavi kurumlarının temizlenmesi işlerine ait ve ihalesi bu kararın yayımı tarihinden önce yapılmış olan işler için şartname ve sözleşmelerde fiyat farkı uygulanmasına dair hükümler aranmaz.

           MADDE 4 - Bu kararın 1 inci maddesinin (c) bendi 1/8/1990 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           MADDE 5 - Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.