İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 17.01.2003 Cuma Sayı: 24996 (Asıl)

 Bakanlar Kurulu Kararı
 

KONU:

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Gelir ve Aylık Alanlara Sosyal Destek Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar

 

KARAR SAYISI:2003/5146


       506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre gelir ve aylık alanlara sosyal destek ödemesi yapılmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 15/1/2003 tarihli ve 89 sayılı yazısı üzerine, 8/1/2003 tarihli ve 4784 sayılı Kanunun 1 nci maddesi ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 15/1/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

 

15/1/2003 Tarihli ve 2003/5146 Sayılı Kararnamenin Eki


KARAR

 

Madde 1- 506 ve 2925 sayılı kanunlara göre gelir ve aylık almakta olanlara, 2003 yılında her ayın ödeme tarihlerinde 506 sayılı Kanunun ek 38 inci maddesine göre Ocak 2003 ayından itibaren gelir, aylık ve telafi edici ödemelerde yapılan artış miktarları toplamını 75,000,000.- liraya tamamlayacak

şekilde sosyal destek ödemesi yapılır.

Madde 2-a) 2003 yılında malullük veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan sigortalılar ile ölen sigortalıların hak sahiplerinin aylık başlangıç tarihlerindeki sosyal destek ödemeleri; 506 sayılı Kanunun 55, 61, 67 ve geçici 82 nci maddelerine göre bağlanan aylığın,

 

b) İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından hak kazanılan gelirlere esas günlük kazanç hesabına giren son takvim ayı 2003 yılına ait olanların gelir başlangıç tarihlerindeki sosyal destek ödemeleri ise 506 sayılı Kanunun 20 ve 23 ncü maddelerine göre bağlanan gelirin, Ocak 2003 ayı ile gelir veya aylık başlangıç tarihi arasında Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan aylık tüketici fiyatları endeksi artış oranındaki miktarları toplamının 75,000,000.- liradan düşülmesi suretiyle belirlenerek ödenir.

 

Bu madde uyarınca belirlenen sosyal destek ödemeleri takip eden ödeme dönemlerinde 1 inci maddedeki esaslara göre yeniden hesaplanır.

 

Madde 3- Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara her bir dosya için sosyal destek ödemesi yapılır. Ancak, 506 sayılı Kanunun 92 ve 93 üncü maddelerindeki yarıya indirme hükümleri, sosyal destek ödemelerine de uygulanır.

 

Madde 4- İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında sosyal destek ödemesi yapılır.

 

Madde 5- Sosyal destek ödemesi, hak sahiplerine her dosya için tamamı dağıtılacak şekilde gelir ve aylıktaki hisseleri oranında ödenir.

 

Madde 6- Yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmi gelir veya aylık alanlara yapılacak sosyal destek ödemesi, Türk mevzuatına tabi olarak geçen prim ödeme gün sayılarının, sosyal güvenlik sözleşmesine göre nazara alınan toplam prim ödeme gün sayısına olan oranına göre belirlenir.

 

Madde 7- Sosyal destek ödemesi;

a) 506 sayılı Kanunun ek 12 nci maddesine göre gelir ve aylık almakta iken evlenen kız çocuklarına ödenecek evlenme yardımı hesabında,

b) 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun hesaplaşma ile ilgili hükümlerinin uygulanmasında,

dikkate alınmaz.

 

Madde 8- Ödeme dönemlerine göre peşin ödenen sosyal destek ödemesi, ölüm ve durum değişikliği halinde geri alınmaz.

 

Madde 9- Sosyal destek ödemeleri herhangi bir kesintiye tabi tutulmaksızın net olarak ödenir.

 

Madde 10- Yersiz yapılan sosyal destek ödemeleri; ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından %25 oranında kesilmek suretiyle, yoksa genel hükümlere göre geri alınır.

 

Madde 11- 30/10/2002 tarihli ve 2002/4847 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Madde 12- Bu Karar; 11 inci maddesi 1/11/2002 tarihinden, diğer maddeleri 1/1/2003 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 13-  Bu Kararı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.