98-12229  
Resmi Gazete: 31.12.1998 Perşembe Sayı: 23570 (Mük.) 
 Bakanlar Kurulu Kararı  
 
KONU: 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu'na Tabi Sigortalıların Ödeyecekleri Primler ile Bağlanmış ve Bağlanacak Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Aylıklarının Hesabına Esas Alınan Gösterge Rakamlarının Artırılmasına İlişkin Karar
  
KARAR SAYISI:98/12229
 
            2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi sigortalıların ödeyecekleri primler ile bağlanmış ve bağlanacak malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarının hesabına esas alınan gösterge rakamlarının artırılmasına ilişkin 29/12/1992 tarihli ve 92/4016 sayılı Kararnamede değişiklik yapılması hakkındaki ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 29/12/1998 tarihli ve 034371 sayılı yazısı üzerine, adıgeçen Kanunun 33 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 29/12/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                           Süleyman DEMİREL 
                                                                                                          CUMHURBAŞKANI 

            Mesut YILMAZ 
            Başbakan 
  
  

29/12/1998 Tarihli ve 98/12229 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR

            MADDE 1- 29/12/1992 tarihli ve 92/4016 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "MADDE 1- 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tabi sigortalıların ödeyecekleri primler ile bağlanmış ve bağlanacak aylıkların hesabına esas basamak ve göstergeler aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. 

    BASAMAKLAR  GÖSTERGELER
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2280 
2655 
3030 
3405 
3780 
4155 
4530 
4905 
5280 
5655 
6030 
6405"
 
            MADDE 2- 23/7/1998 tarihli ve 98/11448 sayılı Kararname yürürlükten kaldırılmıştır. 

            MADDE 3- Bu Karar 1/1/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

            MADDE 4- Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.