İş ve Sosyal güvenlik Mevzuatı  
Resmi Gazete: 08.08.1999 Pazar Sayı: 23780 (Asıl) 
 Bakanlar Kurulu Kararı  
 
KONU: 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu'na Tabi Sigortalıların Ödeyecekleri Primler ile Bağlanmış ve Bağlanacak Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Aylıklarının Hesabına Esas Alınan Gösterge Rakamlarının Artırılmasına İlişkin Karar
 
KARAR SAYISI:99/13141
 
           2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi sigortalıların ödeyecekleri primler ile bağlanmış ve bağlanacak malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarının hesabına esas alınan gösterge rakamlarının artırılmasına ilişkin 29/12/1992 tarihli ve 92/4016 sayılı Kararnamede değişiklik yapılması hakkındaki ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 13/7/1999 tarihli ve 016688 sayılı yazısı üzerine, adıgeçen Kanunun 33 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 15/7/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 
15/7/1999 Tarihli ve 99/13141 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR

            Madde 1- 29/12/1992 tarihli ve 92/4016 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Madde 1- 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tabi sigortalıların ödeyecekleri primler ile bağlanmış ve bağlanacak aylıkların hesabına esas basamak ve göstergeler aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. 
 
 

Basamaklar
Göstergeler
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.370
2.760
3.150
3.540
3.930
4.320
4.710
5.100
5.490
5.880
6.270
6.660"
            Madde 2- 29/12/1998 tarihli ve 98/12229 sayılı Kararname yürürlükten kaldırılmıştır. 

            Madde 3- Bu Karar 1/7/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 4- Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.