Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 10.10.2000 Salı Sayı: 24196 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU : Bazı Ticari Mahiyette Eşyanın Bedelsiz İthaline İlişkin Karar"ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

KARAR SAYISI:2000/1260


            Ekli "Bazı Ticari Mahiyette Eşyanın Bedelsiz İthaline İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 20/7/2000 tarihli ve 021919 sayılı yazısı üzerine, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 29/8/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI
            Bülent ECEVİT
            Başbakan

Bazı Ticari Mahiyette Eşyanın Bedelsiz İthaline İlişkin Karar            Madde 1- Bu Kararın amacı bazı ticari mahiyette eşyanın bedelsiz ithaline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

            Madde 2- Bu Karar, karşılığında döviz transferi yapılmaksızın, gerek kamu kurumları gerekse özel hukuk tüzel kişileri veya gerçek kişiler tarafından serbest dolaşıma sokulacak eşya ile ilgili işlemlerin yürütülmesinde uygulanacak esasları kapsar.

            Madde 3- Bu Karar kapsamında ticari mahiyette ithal edilebilecek eşya aşağıda gösterilmiştir.

            a) Miktarı ticari teamüllere uygun numune ve/veya maddeler, hediyeler, reklam eşyası,

            b) Daha önce usulüne uygun olarak yurda ithal edilmiş maddelerin ticari teamüller gereğince gönderilen parçaları ile imalatçının veya ihracatçının verdiği garanti icabı garanti süresi içinde yenilenmesi gereken parçaları,

            c) Sanayiciler tarafından imalat veya montaj için denemelerde kullanılmak üzere veya örnek olarak getirilecek sanayi mamulleri,

            d) Genel ve katma bütçeli dairelere, özel idarelere, belediyelere, kamu iktisadi teşebbüslerine ve sermayesinin yarısı veya yarısından fazlası bu idare ve teşebbüslere ait kuruluşlara, özel kanunla kurulmuş banka ve kuruluşlara bedelsiz olarak gönderilen mallar,

            e) Daha önce usulüne uygun olarak ithal edilmiş bulunan mallarda tespit edilen hasar, ağırlık ve miktar noksanlığının giderilmesi amacıyla gönderilen aynı cins ve evsaftaki mallar,

            f) Yabancı firma, kurum ve kuruluşların, Türkiye'de bulunan şube ve irtibat bürolarına, büro faaliyetlerinde kullanılmak üzere, yurt dışındaki merkezlerinden bedelsiz olarak gönderilen ticari teamüle uygun malzemeler,

            g) Çeşitli sebeplerle yurt dışına geçici olarak çıkarılan vasıtaların değiştirilen motorları.

            Madde 4- Bu Karar kapsamında bedelsiz olarak eşya ithal edilebilmesi, serbest dolaşıma giriş için gereken diğer şartların da yerine getirilmesine bağlıdır.

            Madde 5- Bu Kararda yer alan hususlarda tebliğler çıkarmaya, gerekli görülecek her türlü tedbiri almaya, özel ve zaruri durumları inceleyip sonuçlandırmaya Gümrük Müsteşarlığı yetkilidir.

            Madde 6- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 7- Bu Kararı Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.