Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 25.12.2000 Pazartesi Sayı: 24271 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU : Yarım Kalmış, İşletme Sermayesi Yetersizliği Nedeniyle İşletmeye Geçememiş veya Kısmen İşletmeye Geçmiş Yatırımların Ekonomiye Kazandırılmasına Dair Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

KARAR SAYISI:2000/1721


            Ekli "Yarım Kalmış, İşletme Sermayesi Yetersizliği Nedeniyle İşletmeye Geçememiş veya Kısmen İşletmeye Geçmiş Yatırımların Ekonomiye Kazandırılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu'nun 10/11/2000 tarihli ve 2000/113 sayılı Raporu üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3/C maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 22/11/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI
            Bülent ECEVİT
            Başbakan

Yarım Kalmış, İşletme Sermayesi Yetersizliği Nedeniyle İşletmeye Geçememiş veya Kısmen İşletmeye Geçmiş Yatırımların Ekonomiye Kazandırılmasına Dair Karar            Amaç ve Kapsam
            Madde 1- Bu karar ile; Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Ordu, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Van ve Yozgat illerinde yarım kalmış, işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle işletmeye geçememiş veya kısmen işletmeye geçmiş imalat sanayi (çırçır ve paketleme yatırımları hariç), tarımsal sanayi (soğuk hava depoları dahil), sağlık ve eğitim ile turizm (konaklama tesisleri) yatırımlarının teşviki, desteklenmesi ve dolayısıyla da ekonomiye kazandırılması, üretim ve istihdamın artırılması amaçlanmaktadır.

            Tanımlar
            Madde 2- Bu Kararda geçen,

            a) Müsteşarlık : Hazine Müsteşarlığı'nı

            b) Aracı Banka : Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

            c) Fon : Yatırımları Teşvik Fonu'nu

            ifade eder.

            Uygulama
            Madde 3- 1 inci maddede öngörülen amacın gerçekleştirilmesini teminen, Fon'a Genel Bütçe'den 26/2/1999 tarih ve 99/12477 sayılı Kararla 2000 Mali Yılı için ayrılan 20 Trilyon TL.'sının yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle tahsis edilen 30.4 Trilyon TL.'sına ilave olarak bu Kararname kapsamında 2000 Mali Yılı için 20 Trilyon TL. ve 2001 Mali Yılı için de 50 Trilyon TL. olmak üzere toplam 70 Trilyon TL. tahsis edilir ve tahsis edilen bu fonlar aracı banka aracılığı ile kullandırılır. Gerektiğinde 2001 yılı için tahsis olunan miktar yeniden değerleme oranında artırılabilir. Yatırımın Teşvik Belgesi olup olmadığına bakılmaksızın ve her bir firma itibariyle 450 Milyar TL.'yi aşmamak üzere; Fondan aracı banka aracılığı ile yatırım ve/veya işletme kredisi tahsis edilebilir.

            Yatırımın;

            a) İmalat sanayi (çırçır ve paketleme yatırımları hariç), tarımsal sanayi (soğuk hava depoları dahil), sağlık ve eğitim ile turizm (konaklama tesisleri) sektörlerine ilişkin konularda olması,

            b) Sağlık, eğitim ve turizm (konaklama tesisleri) yatırımlarında ilgili Bakanlıklardan yatırım veya işletme belgelerinin alınmış olması,

            c) İnceleme tarihi itibariyle aracı banka'ca hesaplanacak toplam sabit yatırımın fiziki gerçekleşme oranının asgari %50 olması,

            d) Fiziki olarak gerçekleştirilmiş sabit yatırımın (yeniden değerlendirilmiş tutarları da dikkate alınarak) özkaynakla karşılanmış kısmının, yatırımın teşvik belgeli olması halinde teşvik belgesinin istinad ettiği Kararnamede öngörülen asgari özkaynak oranında, teşvik belgesiz olması halinde ise asgari %30 olması, gerekmektedir.

            Bu şartları haiz olan firmaların 30/6/2001 tarihine kadar aracı bankaya müracaat etmeleri gerekmektedir.

            Başvuran firmalardan anonim şirketlerin talepleri Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.'nce, diğer firmaların talepleri ise Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nca sonuçlandırılır.

            Yararlanacak firmalar
            Madde 4- Daha önce, KOBİ Finansmanından yararlanan, Fon Kaynaklı Kredi, Kaynak Kullanımını Destekleme Primi, Kaynak Kullanımını Destekleme Kredisi kullanan firmalar ile 7/11/1996 tarihli ve 96/8905 sayılı, 26/2/1999 tarihli ve 99/12477 sayılı, 9/4/1999 tarihli ve 99/12655 sayılı Kararlar kapsamında kredi tahsis edilen firmalar da talep etmeleri halinde, bu Karar kapsamında yatırım ve/veya işletme kredisinden yararlanabilirler.

            96/8905 sayılı, 99/12477 sayılı ve 99/12655 sayılı Kararlar çerçevesinde Fon'dan kredi kullanan ve aracı banka tarafından haklarında kanuni takip işlemi yapılan firmalar ile krediyi amacı dışında kullanan firmalar bu Karar hükümlerinden yararlanamazlar.

            Kredinin tahsisi
            Madde 5- Kredi tahsisi aracı banka'nın kendi usul ve prensipleri çerçevesinde yapılır.

            Kredinin faiz ve geri ödemesi
            Madde 6- Fon kaynaklarından kullandırılacak yatırım kredisinin faizi %10, işletme kredisinin faizi ise %15'dir. Bu kapsamda kullandırılacak yatırım kredileri 2 yıl ödemesiz, toplam 5 yılda ve 7 eşit taksitte geri ödenir. İşletme kredileri ise 1 yılı ödemesiz, toplam 3 yılda ve 5 eşit taksitte geri ödenir.

            7/11/1996 tarihli ve 96/8905 sayılı, 26/2/1999 tarihli ve 99/12477 sayılı, 9/4/1999 tarihli ve 99/12655 sayılı Kararlar kapsamında kredi tahsis edilerek kullandırılan firmaların borçlarına, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten sonra ödeyecekleri ilk anapara ve/veya faiz taksidinin vade tarihinden itibaren yukarıda belirtilen faiz oranları uygulanacaktır. Uygulamaya ilişkin esaslar Müsteşarlığın görüşü doğrultusunda görevli aracı bankanın kendi usul ve prensipleri çerçevesinde belirlenir.

            Kredi geri dönüşleri Fon'a yapılır.

            Aracı Bankanın Sorumluluğu
            Madde 7- Aracı banka, kredilerin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığından, anapara taksit ve faizlerinin zamanında Fon'a yatırılmasından sorumludur.

            Bu Karar'da öngörülmeyen hususlara ilişkin olarak Fon Kaynaklarından kullandırılan kredilerin Fon'a yatırılma süreleri, aracı banka sorumluluğu ve diğer konularda mer'i Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Esasları Hakkındaki Karar'ın ilgili hükümleri uygulanır.

            Uygulama mercii
            Madde 8- Bu Karar'ın uygulaması, Müsteşarlığın uygun görüşüne istinaden aracı banka'ca yürütülür. Müsteşarlık uygulamaya yönelik Tebliğler ve Genelgeler çıkarmaya yetkili olup, aracı banka ile müştereken kredi tahsis edilen firmaları, görevlendireceği yetkili uzmanları vasıtasıyla, gerek yatırımın fiziki durumu gerekse kredi kullanımı açısından yatırımı yerinde denetleyebilir, izleyebilir ve gerekli göreceği tedbirleri alabilir.

            Uygulamada ortaya çıkacak tereddüt ve ihtilaflarda Müsteşarlığın görüşü doğrultusunda işlem tesis edilir.

            Komisyon
            Madde 9- Aracı banka, yapacağı aracılık işleminden dolayı krediye tahakkuk eden faizin azami 4 puanına kadar komisyon alır. Aracı banka bunun dışında ücret, komisyon vb. isimler altında hiçbir karşılık talep edemez.

           Geçici madde 1- Bu Karar'ın yayımı tarihinden önce Fon'dan tahsis edilen kredilere uygulanan işlemler istinad ettiği Karar hükümlerine tabidir.

            Yürürlük
            Madde 10- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme
            Madde 11- Bu Karar'ı Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.