Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 21.03.2000 Salı Sayı: 23996 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU : Geliştirme ve Destekleme Fonu Kurulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

KARAR SAYISI:2000/254


            27/11/1984 tarihli ve 84/8800 sayılı Kararnameye ektir.

            Ekli "Geliştirme ve Destekleme Fonu Kurulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 18/2/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
            Bülent ECEVİT
            Başbakan

Geliştirme ve Destekleme Fonu Kurulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar           Madde 1- 27/11/1984 tarihli ve 84/8800 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın 3 üncü maddesine aşağıdaki (Z/34) bendi eklenmiştir.

            "Z/34 - Alternatif enerji kaynağı olarak kullanılan ürünlerden doğal gaz ile likit petrol gazı (LPG) arasındaki fiyat dengesinin sağlanması ve ihracatın teşvik edilmesi amacıyla, üretimlerini LPG ile yapmak mecburiyetinde olan ve ihracatı 10.000.000,- (onmilyon) ABD Dolarını aşan karo seramik üreticileri ile ihracatı 3.000.000,- (üçmilyon) ABD Dolarını geçen vitrifiye sağlık gereçleri üreticilerinin karo seramik ve vitrifiye sağlık gereçleri üretimlerinde kullandıkları elektrik enerjisi ihtiyaçlarını LPG kullanarak kendileri üretip karşılamak amacıyla kurdukları Kojeneratör sistemli otoprodüktör şirketlerin üretimlerinde kullandıkları LPG tutarı ile söz konusu üretimin gerçekleştirilmesinde kullanılacak doğal gaz arasındaki farkın, Hazine Müsteşarlığının teklifi üzerine Başbakan onayı ile karşılanmasında (bu konuda ayrıca Yüksek Planlama Kurulu kararı aranmaz).

           Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 3- Bu Kararı Başbakanlık yürütür.