Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 05.04.2000 Çarşamba Sayı: 24011 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU : Bazı Fonların Tasfiye Edilmesine İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2000/281


            Bazı fonların tasfiye edilmesine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 17/2/2000 tarihli ve 12907 sayılı yazısı üzerine, 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanunun 2 nci, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3/C, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 3/4/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
            Bülent ECEVİT
            Başbakan

3/4/2000 Tarihli ve 2000/281 Sayılı Kararnamenin Eki 
KARAR            Madde 1-a) Geliştirme ve Destekleme Fonu kurulması hakkındaki 27/11/1984 tarihli ve 84/8800 sayılı Kararname,

            b) Bitkisel yağ fiyatlarında istikrar sağlamak maksadıyla Bitkisel Yağlar Fiyat İstikrar Fonu kurulmasına dair 29/8/1980 tarihli ve 8/1572 sayılı Kararname,

            c) Banka ve müstakrize faiz farkı ödemesi yapılmasına dair 31/8/1970 tarihli ve 7/1198 sayılı Kararname,

            d) Yatırım Malları İmalatı Teşvik Fonu kurulması hakkındaki 16/10/1985 tarihli ve 85/9967 sayılı Kararname,

            e) Yurt Dışında Hizmet Veren Teşebbüslerin İstihkaklarını Sağlamak Üzere Görevlendirilen Kuruluşlar ile Bu Teşebbüslerde Çalışırken Mali Sıkıntıya Düşen İşçileri Destekleme Fonu hakkındaki 20/12/1985 tarihli ve 85/10210 sayılı Kararname,

            f) Memleket dahilinde imal edilen çimento fiyatlarının tesbiti ile Çimento Fonu tesisine ve çimento satışlarından prim alınıp verilmesine dair K/1164 sayılı Kararın yürürlüğe konulmasına ilişkin 14/6/1958 tarihli ve 4/10439 sayılı Kararname,

            g) Türk Deniz Ticaretini, Deniz Ticaret Filosunu ve Gemi İnşa Sanayiini Teşvik ve Geliştirme Politika Esaslarının ve Eki Karar'ın yürürlüğe konulmasına ilişkin 31/12/1974 tarihli ve 7/9245 sayılı Kararnamenin eki Esasların 5 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

            Madde 2- Geliştirme ve Destekleme Fonunun bu Kararın yürürlük tarihi itibarıyla 2000 Mali Yılı Bütçe Kanununun 29 uncu maddesi çerçevesinde Maliye Bakanlığınca belirlenecek mevcut yükümlülüklerinden zorunluluk arzedenler, bütçeye konulan ödenek çerçevesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yerine getirilir. Bu Fondan açılan krediler ilgili mevzuatı çerçevesinde Toplu Konut İdaresi tarafından tahsil edilerek en geç 15 gün içerisinde bütçeye gelir kaydedilmek üzere hazine hesaplarına intikal ettirilir.

            Madde 3- Bu Karar kapsamındaki fonların gelirleri, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doğrudan bütçeye gelir kaydedilir.

            Madde 4- Bu Karar kapsamındaki fonların edindikleri demirbaş eşya bağlı bulundukları bakanlığa devredilir.

            Madde 5- Bu Karar kapsamındaki fonların hesaplarının tasfiye edilmesi ve yükümlülüklerinin devredilmesi ile ilgili diğer işlemleri yapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.

            Madde 6- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 7- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.