Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 04.04.2000 Salı Sayı: 24010 (Mük.)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU : Bazı Fonların Tasfiye Edilmesine İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2000/330


            27/11/1984 tarihli ve 84/8800 sayılı Kararnameye ektir.

            Ekli "Geliştirme ve Destekleme Fonu Kurulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 22/3/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
            Bülent ECEVİT
            Başbakan

Geliştirme ve Destekleme Fonu Kurulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar            Madde 1- 27/11/1984 tarihli ve 84/8800 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın 3 üncü maddesinin (Z/34) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Z/34- Alternatif enerji kaynağı olarak kullanılan ürünlerden doğal gaz ile likit petrol gazı (LPG) arasındaki fiyat dengesinin sağlanması ve ihracatın teşvik edilmesi amacıyla, üretimlerinin LPG ile yapmak mecburiyetinde olan karo seramik ve vitrifiye sağlık gereçleri üreticilerinin yaptıkları ihracat karşılığı olan üretimlerinde kullandıkları LPG tutarı ile sözkonusu üretimlerinde kullanılacak doğal gaz arasındaki farkın Hazine Müsteşarlığı'nın teklifi üzerine Başbakan onayı ile karşılanmasında (bu konuda ayrıca Yüksek Planlama Kurulu kararı aranmaz).

            Madde 2- Bu Karar 21/3/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kararı Başbakanlık yürütür.