Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 15.04.2000 Cumartesi Sayı: 24021 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU : Tabii Afetten Zarar Gören Yatırımların (Küçük ve Orta Boy İşletmeler Dahil) Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2000/341


            Ekli "Tabii Afetten Zarar Gören Yatırımların (Küçük ve Orta Boy İşletmeler Dahil) Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu'nun 8/3/2000 tarihli ve 2000/6 sayılı Raporu üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3/C maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 23/3/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
            Bülent ECEVİT
            Başbakan

Tabii Afetten Zarar Gören Yatırımların (Küçük ve Orta Boy İşletmeler Dahil) Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar            Madde 1- 8/12/1999 tarihli ve 99/13717 sayılı Kararnamenin eki Tabii Afetten Zarar Gören Yatırımların (Küçük ve Orta Boy İşletmeler Dahil) Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Karar'ın 6 ncı maddesinin (c) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye (e) fıkrası eklenmiştir.

            "c) Afet bölgesindeki Komisyonlarca hazırlanan raporlara göre zarar gördüğü belirlenen yatırımların teşvik belgeli olup olmadığına bakılmaksızın bulunduğu illerde zemin etütleri yapılmış ve depreme dayanıklılığı resmi belgelerle tevsik edilmiş olan yerler ile Organize Sanayi Bölgelerine veya afet bölgesi dışındaki normal ve kalkınmada öncelikli yörelere komple taşınmaları ile mal veya hizmet üretimine yönelik kısmi taşınmaları ve taşınılan yerde depreme dayanıklı inşaat yapmaları ve faaliyetlerini sürdürmeleri şartıyla, sadece taşınma giderlerinin (söküm, nakliye, montaj) %50'si oranında ve 100 milyar Türk Lirasını geçmemek üzere yatırımcılara Fon kaynaklarından proje bazında taşınma kredisi tahsis edilebilir."

            "e) Komisyon raporları ile hasarlı olduğu tespit edilen yatırımların hasarlı olan kısmına ilişkin olarak 17/8/1999 tarihinden itibaren yapılmış olan harcamalar, tevsik edilmesi kaydıyla, bu maddenin (a) ve (b) fıkralarındaki yatırım ve/veya işletme kredisi ile (c) fıkrasındaki taşınma kredisinden istifade ettirilebilir."

            Yürürlük
            Madde 2- Bu Karar 24/12/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme
            Madde 3- Bu Kararı Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.