Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 16.05.2000 Salı Sayı: 24051 (Mük.)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU : Bazı Fonların Tasfiye Edilmesi Hakkında Karar

KARAR SAYISI:2000/675


            Bazı fonların tasfiye edilmesine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 12/5/2000 tarihli ve 38708 sayılı yazısı üzerine; 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 12/5/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
            Bülent ECEVİT
            Başbakan

12/5/2000 Tarihli ve 2000/675 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR            Madde 1-a) Dış Krediler Kur Farkı Fonu Tesisine Dair Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 31 Sayılı Karar'ın yürürlüğe konulması hakkında 27/3/1985 tarihli ve 85/9325 sayılı Kararname,

            b) Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında "Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faaliyetleri Düzenleme Fonu" Kurulmasına İlişkin 20 Sayılı Karar'ın yürürlüğe konulması hakkında 3/11/1983 tarihli ve 83/7312 sayılı Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

            Madde 2- Dış Krediler Kur Farkı Fonu ile Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faaliyetleri Düzenleme Fonu'nun 1/1/2001 tarihi itibarıyla mevcut yükümlülükleri Hazine Müsteşarlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

            Madde 3- Bu Karar kapsamındaki fonların mevcutları ile alacakları ilgili mevzuatı çerçevesindeki usul ve esaslar dahilinde bağlı bulundukları kuruluş tarafından tahsil edilerek en geç 15 gün içerisinde bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine hesaplarına intikal ettirilir.

            Madde 4- Bu Karar kapsamındaki fonların, varsa edindikleri demirbaş eşya bağlı bulundukları kuruluşa devredilir.

            Madde 5- Bu Karar kapsamındaki fonların hesaplarının tasfiye edilmesi ve yükümlülüklerinin devredilmesiyle ilgili diğer işlemleri yapmaya Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yetkilidir.

            Madde 6- Bu Karar 1/1/2001 tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 7- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.