Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 25.11.1999 Perşembe Sayı: 23887 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU : Geliştirme ve Destekleme Fonu Kurulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

KARAR SAYISI:99/13534

 
            27/11/1984 tarihli ve 84/8800 sayılı Kararnameye ektir.

            Ekli "Geliştirme ve Destekleme Fonu Kurulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 15/10/1999 tarihli ve 75064 sayılı yazısı üzerine, 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 19/10/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
            Bülent ECEVİT
            Başbakan

Geliştirme ve Destekleme Fonu Kurulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

            Madde 1- 27/11/1984 tarihli ve 84/8800 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın 3 üncü maddesinin (Z/22) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Z/22- Başbakan onayı ile tabii afete maruz kalan yörelerde, gayrimenkul ve menkul malları zarar gören ya da yöre ekonomisinin etkilenmesi sebebiyle ticari ve sınai faaliyetleri sekteye uğrayan (münhasıran fiili hasar görmüş afet bölgesi sınırları içinde) çiftçi, esnaf ve sanatkarlar, küçük ve orta ölçekli işletmeler, serbest meslek mensupları ile sanayi ve ticaret erbabına kredi açılmasında kullanılmak üzere T.C. Ziraat Bankası ve T. Halk Bankasına kaynak aktarılmasında (bu konuda ayrıca Yüksek Planlama Kurulu kararı
aranmaz.),"

            Madde 2- Bu Karar 17/8/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kararı Başbakanlık yürütür.