Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 24.12.1999 Cuma Sayı: 23916 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU : Tabii Afetten Zarar Gören Yatırımların (Küçük ve Orta Boy İşletmeler Dahil) Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Karar

KARAR SAYISI:99/13717


            Ekli "Tabii Afetten Zarar Gören Yatırımların (Küçük ve Orta Boy İşletmeler Dahil) Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu'nun 6/12/1999 tarihli ve 99/78 sayılı Raporu üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3/C, 19/7/1972 tarihli ve 1615 sayılı Kanunun değişik 11 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 8/12/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
            Bülent ECEVİT
            Başbakan

TABİİ AFETTEN ZARAR GÖREN YATIRIMLARIN (KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER DAHİL) EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KARAR            Amaç
            Madde 1- Bu Karar ile tabii afet nedeniyle işletmeleri zarar gören ve bu durumları il ve ilçe hasar tespit ve ihtiyaç komisyonlarınca belirlenen yatırımların (Küçük ve Orta Boy İşletmeler dahil) desteklenerek yeniden ekonomiye kazandırılması, teşvik edilmesi, üretim ve istihdamın artırılması ve böylece afet bölgesinde bozulan ekonomik, ticari ve sosyal hayatın tekrar tesis edilmesi amaçlanmaktadır.

            Kapsam
            Madde 2- Bu Karar; 1 inci maddede öngörülen amacın gerçekleştirilmesini teminen Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Esasları Hakkında yayımlanmış bulunan Karar ve Tebliğlerde yer alan hükümlere bağlı kalınmaksızın ve mevcut yatırımın teşvik belgeli olup olmadığına bakılmaksızın desteklenmesini, teşvik edilmesini ve bu amaçla afetten etkilenen yatırımcılara Yatırımları Teşvik Fonu'ndan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Kalkınma Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası aracılığı ile yatırım ve/veya işletme kredisi ile taşınma kredisi tahsis edilmesini kapsamaktadır.

            Tanımlar
            Madde 3- Bu Karar'da geçen:

            Müşteşarlık: Hazine Müsteşarlığını.

            Komisyon   : İl ve ilçelerdeki hasar tespit ve ihtiyaç komisyonunu.

            Aracı Banka: Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Kalkınma Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankasını.

            Fon                        : Yatırımları Teşvik Fonunu.

            KOBİ               : 19/2/1999 tarihli ve 99/12474 sayılı Kararnamenin eki Kararda tanımlanan Küçük ve Orta Boy İşletmeleri

            ifade eder.

            Uygulama
            Madde 4- Afet bölgesinde faaliyette bulunan KOBİ'ler de dahil teşvik belgesine dayalı olarak yatırım yapan ve tabii afet nedeniyle belge kapsamı yatırımı zarar gören ve bu durumları Komisyon raporlarında belirlenen gerçek ve tüzel kişilerin Müsteşarlığa müracaat etmeleri halinde, yatırımın bütünlüğü ile belge şart ve karakteristik değerlerine ve teşvik belgelerinin tabi olduğu kararname ve tebliğ hükümlerine bağlı kalınmaksızın belge kapsamındaki yatırımlar mevcut haliyle tamamlanmış sayılarak, tamamlama vizeleri yapılır.

            Madde 5- Afet bölgesindeki Komisyon raporları ile hasarlı olduğu tespit edilen yatırımların teşvik belgeli olup olmadığına bakılmaksızın yürürlükteki Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Esasları Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde, yatırımcıların Müsteşarlığa müracaat etmeleri halinde Komisyon raporlarında belirtilen hasarlı olan kısmı için sektörel, yöresel ve diğer sınırlamalara bağlı kalınmaksızın proje bazında teşvik belgesi düzenlenebilir.

            Madde 6-a) Afet bölgesindeki Komisyon raporlarında yer alan hasar miktarının %50'sini geçmemek üzere, teşvik belgeli olup olmadığına bakılmaksızın yatırımcıların hasar görmüş yatırımlarının yeniden tesisini ve işletilmesini teminen 200 milyar Türk Lirasına kadar yatırım kredisi ve/veya işletme kredisi Fondan tahsis edilebilir.

            b) Afet bölgesindeki Komisyon raporlarına istinaden KOBİ'lere halen geçerli KOBİ teşvik belgelerinde yer alan kredi miktarlarını geçmemek üzere Komisyon raporlarında belirtilen hasar miktarları kadar Fondan ilave yatırım ve/veya işletme kredisi tahsis edilebilir.

            c) Afet bölgesindeki Komisyonlarca hazırlanan raporlara göre zarar gördüğü belirlenen yatırımların teşvik belgeli olup olmadığına bakılmaksızın bulunduğu illerde zemin etüdleri yapılmış ve depreme dayanıklılığı resmi belgelerle tevsik edilmiş olan yerler ile Organize Sanayi Bölgelerine veya afet bölgesi dışındaki normal ve kalkınmada öncelikli yörelere komple taşınmaları ve taşınılan yerde depreme dayanıklı inşaat yapmaları ve faaliyetlerini sürdürmeleri şartıyla, sadece taşınma giderlerinin (söküm, nakliye, montaj) %50'si oranında ve 100 milyar Türk Lirasını geçmemek üzere yatırımcılara Fon kaynaklarından proje bazında taşınma kredisi tahsis edilebilir.

            d) Afet bölgesindeki Komisyon raporlarına istinaden hasarlı olduğu belirlenen yatırımların teşvik belgeli olup olmadığına bakılmaksızın afet bölgesi dışındaki kalkınmada öncelikli yörelere taşınmaları halinde taşınma giderlerine ilişkin (c) fıkrasında belirtilen esaslar çerçevesinde verilen krediye ilave olarak yapacakları tevsi, modernizasyon, darboğaz giderme, yenileme ve kalite düzeltme yatırımları için de 300 milyar Türk Lirasını geçmemek üzere faiz hariç sabit yatırım tutarının %40'ı kadar yatırım kredisi olarak Fondan tahsis edilebilir.

            Kredinin tahsisi
            Madde 7- Kredi tahsisi, Aracı Bankanın kendi usul ve prensipleri çerçevesinde yapılır.

            Aracı bankalardan intikal eden kredi tahsisleri. Müsteşarlık giriş evrakına intikal tarih ve sırasına göre Fonun imkanları ölçüsünde öncelikle ve ivedilikle ödenir.

            Kredinin faiz ve geri ödemesi
            Madde 8- Fon kaynaklarından kullandırılacak kredilerden;

            a) Yatırım kredileri, 2 yıl ödemesiz toplam 5 yıl vadeli olup 7 eşit taksit halinde,

            b) İşletme ve taşınma kredileri, 1 yıl ödemesiz toplam 3 yıl vadeli olup 5 eşit taksit halinde geri ödenir.

            Yatırım kredilerinin yıllık faiz oranı %20, işletme ve taşınma kredilerinin ise %30'dur. Faiz, ödemesiz dönem dahil her 6 ayda bir tahakkuk ettirilerek tahsil edilir.

            Kredi anapara ve faiz geri ödemeleri Fona yapılır.

            Aracı Bankanın sorumluluğu
            Madde 9- Aracı Banka, kredilerin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığından, anapara taksit ve faizlerinin zamanında Fona yatırılmasından sorumludur.

            Bu Kararda öngörülmeyen hususlara ilişkin olarak Fon kaynaklarından kullandırılan kredilerin Fona yatırılma süreleri, bankaların sorumluluğu ve diğer konularda, yürürlükte olan Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Esasları Hakkında Karar'ın ilgili hükümleri uygulanır. 

            Uygulama mercii
            Madde 10- Bu Karar, Müsteşarlığın uygun görüşüne istinaden aracı bankalarca yürütülür. Müsteşarlık, uygulamaya yönelik tebliğler çıkarmaya yetkili olup, aracı bankalar ile müştereken kredi tahsis edilen firmaları görevlendireceği yetkili uzmanları vasıtasıyla gerek yatırımın fiziki durumu, gerekse kredi kullanımı açısından yatırımı yerinde denetleyebilir, izleyebilir ve gerekli göreceği her türlü tedbirleri alabilir.

            Uygulamada ortaya çıkacak tereddüt ve ihtilaflarda Müsteşarlığın görüşü doğrultusunda işlem tesis edilir.

            Diğer hükümler
            Madde 11- Aracı Banka, yapacağı aracılık işleminden dolayı krediye tahakkuk eden faizin 4 puanına kadar komisyon alır. Aracı Banka bunun dışında ücret, komisyon v.b. isimler altında hiçbir talepte bulunamaz.

            Madde 12- Kredi incelemelerinde ve bu krediler vadelerinde tasfiye edilinceye kadar, Aracı Banka tarafından talep edilecek her türlü bilgi ve belgelerin yatırımcı tarafından verilmesi zorunludur.

            Madde 13- Bu Karar'dan istifade edecek yatırımcıların, Karar'ın yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde Müsteşarlığa müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu Karar kapsamında tahsis edilecek kredilerin, ilk ödeme tarihinden itibaren bir yıl içinde kullandırılması esastır.

            Yürürlük
            Madde 14- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme
            Madde 15- Bu Kararı Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.