Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 22.02.2000 Salı Sayı: 23972 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU : Geliştirme ve Destekleme Fonu Kurulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

KARAR SAYISI:99/13887


            27/11/1984 tarihli ve 84/8800 sayılı Kararnameye ektir.

            Ekli "Geliştirme ve Destekleme Fonu Kurulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 15/12/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
            Bülent ECEVİT
            Başbakan

GELİŞTİRME VE DESTEKLEME FONU KURULMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR            Madde 1- 27/11/1984 tarihli ve 84/8800 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın 3 üncü maddesine aşağıdaki (Z/32) bendi eklenmiştir.

            "Z/32- Başbakanlıkça yürütülen Marmara Depremi Acil Yeniden Yapılandırma Projesi (MEER) kapsamında T.C. Hükümeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ve diğer dış finans kuruluşları arasında aktedilen İkraz Anlaşmalarının uygulanması çerçevesinde kredi ve hibelerden karşılanamayan ve iç kaynaktan karşılanması gereken tüm ödemeler için Başbakan onayı ile kaynak aktarılmasında (bu konuda ayrıca Yüksek Planlama Kurulu kararı aranmaz),"

            Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kararı Başbakanlık yürütür.