Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 25.04.1999 Pazar Sayı: 23676 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU: Yarım Kalmış, İşletme Sermayesi Yetersizliği Nedeniyle İşletmeye Geçememiş veya Kısmen İşletmeye Geçmiş Yatırımların Ekonomiye Kazandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
   
KARAR SAYISI:99/12655
   
           Ekli "Yarım Kalmış, İşletme Sermayesi Yetersizliği Nedeniyle İşletmeye Geçememiş veya Kısmen İşletmeye Geçmiş Yatırımların Ekonomiye Kazandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu'nun 9/4/1999 tarihli ve 99/27 sayılı Raporu üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3/C, 19/7/1972 tarihli ve 1615 sayılı Kanunun değişik 11 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 9/4/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Hikmet ÇETİN
CUMHURBAŞKANI V.
 
            Bülent ECEVİT
            Başbakan
YARIM KALMIŞ, İŞLETME SERMAYESİ YETERSİZLİĞİ NEDENİYLE İŞLETMEYE GEÇEMEMİŞ VEYA KISMEN İŞLETMEYE GEÇMİŞ YATIRIMLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASINA DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

            Madde 1- 26/2/1999 tarihli ve 99/12477 sayılı Kararnamenin eki "Yarım Kalmış, İşletme Sermayesi Yetersizliği Nedeniyle İşletmeye Geçememiş veya Kısmen İşletmeye Geçmiş Yatırımların Ekonomiye Kazandırılmasına Dair Karar"ın 1 inci maddesi ile aynı Karar'ın 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bendlerinde yer alan "sağlık ve eğitim" ibarelerinden sonra gelmek üzere "ile turizm (konaklama tesisleri)" ibaresi ilave edilmiştir.

            Madde 2- Aynı Karar'ın 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "d) Fiziki olarak gerçekleştirilmiş sabit yatırımın (yeniden değerlendirilmiş tutarları da dikkate alınarak) özkaynak oranının, yatırımın teşvik belgeli olması halinde teşvik belgesinin istinad ettiği Kararnamede öngörülen asgari özkaynak oranında, teşvik belgesiz olması halinde ise asgari %30 olması,"

            Madde 3- Aynı Karar'ın 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "96/8905 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde Fon'dan kredi tahsisi yapılarak kredi kullandırımına başlanıldığı halde aynı Karar ve buna ilişkin tebliğ hükümleri uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve/veya Banka tarafından haklarında kanuni takibata geçilen veya krediyi amacı dışında kullanan firmalar ile 23/2/1998 tarihli ve 98/10755 sayılı Karar'ın geçici 4 üncü maddesi kapsamında Fon Kaynaklı Krediden faydalanan firmalar bu Karar hükümlerinden yararlanamazlar."

            Madde 4- Bu Karar 5/3/1999 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 5- Bu Kararı Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.