Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 22.09.2000 Cuma Sayı: 24178 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Karar 

KARAR SAYISI:2000/1221


            22/12/1992 tarihli ve 92/3896 sayılı Kararnameye ektir.

            Mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin Karar'da ekte belirtildiği şekilde değişiklik yapılması; Maliye Bakanlığı'nın 8/9/2000 tarihli ve 41984 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun değişik 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 12/9/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI
            Bülent ECEVİT
            Başbakan

12/9/2000 Tarihli ve 2000/1221 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR


            Madde 1- 27/10/1993 tarihli ve 93/4932 sayılı, 24/6/1994 tarihli ve 94/5730 sayılı, 21/12/1995 tarihli ve 95/7612 sayılı ve 27/11/1999 tarihli ve 99/13648 sayılı kararnameler ile değişik 22/12/1992 tarihli ve 92/3896 sayılı Kararnamenin eki Karara ekli III sayılı listede yer alan 87.03 pozisyonu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "87.03 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (Steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) [(Yalnız özellikle kar üzerinde hareket etmek için imal edilmiş taşıtlar, golf sahalarında insan taşımada kullanılan özel taşıtlar, vb., binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları, jipler, vb. diğer taşıtlar, motorlu karavanlar, elektrik motorlu ve gaz motorlu taşıtlar) (Bunların münhasıran sakatlar için imal edilmiş olanları ile kullanılmış olanları hariç) (Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar ve cenaze arabaları gibi 87.03 pozisyonunda yer alan özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar hariç) (yalnız silindir hacmi 1600 cm3'e kadar olanlar, 1600 cm3 dahil)]"

            Madde 2- 21/12/1995 tarihli ve 95/7612 sayılı Kararname ile 22/12/1992 tarihli ve 92/3896 sayılı Kararnamenin eki Karara eklenen ve 13/6/2000 tarihli ve 2000/867 sayılı Kararnamenin eki Kararla değiştirilen IV sayılı listenin 1 inci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "1- 87.03 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (Steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) [(Yalnız özellikle kar üzerinde hareket etmek için imal edilmiş taşıtlar, golf sahalarında insan taşımada kullanılan özel taşıtlar, vb., binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları, jipler, vb. diğer taşıtlar, motorlu karavanlar, elektrik motorlu ve gaz motorlu taşıtlar) (Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar ve cenaze arabaları gibi 87.03 pozisyonunda yer alan özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar hariç) (yalnız silindir hacmi 1600 cm3'ün üzerinde olanlar) (Bunların münhasıran sakatlar için imal edilmiş olanları ile kullanılmış olanları hariç)]"

            Madde 3- 24/6/1994 tarihli ve 94/5730 sayılı Kararnamenin eki Kararın 2 nci maddesi ile 22/12/1992 tarihli ve 92/3896 sayılı Kararnamenin eki Karara ekli I sayılı listeye 7 nci sıra olarak eklenen hüküm aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "7- Binek otomobilleri, özellikle kar üzerinde hareket etmek için imal edilmiş taşıtlar, golf sahalarında insan taşımada kullanılan özel taşıtlar, vb., steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları, jipler, vb. diğer taşıtlar, motorlu karavanlar, elektrik motorlu ve gaz motorlu taşıtlar (Yalnız kullanılmış olanlar)"

            Madde 4- 27/10/1993 tarihli ve 93/4932 sayılı, 21/12/1995 tarihli ve 95/7612 sayılı, 23/6/1998 tarihli ve 98/11328 sayılı kararnameler ile değişik 22/12/1992 tarihli ve 92/3896 sayılı Kararnamenin eki Karara ekli I sayılı listenin 5 inci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "5- Finansal Kiralama Kanununa göre, sadece finansal kiralamaya konu olan malların finansal kiralama şirketlerine veya finansal kiralama şirketlerince teslimi veya kiralanması işlemleri (III sayılı liste kapsamındaki malların bu kapsamda teslim ve kiralanması işlemleri için bu Kararın 1/d bendinde öngörülen vergi oranı, IV sayılı listede yer alan malların bu kapsamda teslim ve kiralanması işlemleri için (e) bendinde öngörülen vergi oranı, I, III ve IV sayılı listelerde sayılmayan kara nakil vasıtaları için ise aynı maddenin (c) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.)"

            Madde 5- 22/12/1992 tarihli ve 92/3896 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesine (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (e) bendi eklenmiş ve 21/12/1995 tarihli ve 95/7612 sayılı Kararnamenin eki Kararın 5 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

            "e) IV sayılı listede yer alan teslimler için  %40"

            Madde 6- Bu Kararın 4 üncü maddesinde yer alan hüküm, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılan finansal kiralama sözleşmelerine konu işlemler için geçerlidir.

            Madde 7- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 8- Bu Karar hükümlerine Maliye Bakanı yürütür.