Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 05.07.2000 Çarşamba Sayı: 24100 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

KARAR SAYISI:2000/867


            22/12/1992 tarihli ve 92/3896 sayılı Kararnameye ektir.

            Mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin Karar'da ekte belirtildiği şekilde değişiklik yapılması; Maliye Bakanlığı'nın 9/6/2000 tarihli ve 28127 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun değişik 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 13/6/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI
            Bülent ECEVİT
            Başbakan

13/6/2000 Tarihli ve 2000/867 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR            Madde 1- 22/12/1992 tarihli ve 92/3896 sayılı Kararnamenin eki Karar'a 21/12/1995 tarihli ve 95/7612 sayılı Kararname ile eklenen IV sayılı listede yazılı mallar bu listenin 1 inci sırası olarak belirlenmiş, listeye aşağıdaki 2 nci sıra eklenmiştir.

            "2- Sıvılaştırılmış petrol gazının (LPG) otogaz istasyonları tarafından teslimi."

            Madde 2- Bu Karar 10/7/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.