Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 03.09.2004 Cuma Sayı: 25572 (Asıl)

Bakanlar Kurulu Kararı
 

KONU

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2004/7802

 

17/7/2002 tarihli ve 2002/4480 sayılı Kararnameye ektir.

Mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin Karar'da ekte belirtildiği şekilde değişiklik yapılması; Maliye Bakanlığı'nın 12/8/2004 tarihli ve 37373 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 18/8/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

B. ATALAY

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

C. ÇİÇEK

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı V.

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

K. UNAKITAN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı V.

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

18/8/2004 Tarihli ve 2004/7802 Sayılı Kararnamenin Eki

KARAR

Madde 1 —17/7/2002 tarihli ve 2002/4480 sayılı Kararnamenin eki I sayılı listeye 18 inci sıradan sonra gelmek üzere aşağıdaki 19 uncu ve 20 nci sıralar eklenmiştir.

"19- Suni döllenme için dondurulmuş hayvan spermaları,

20- Buğday, arpa, mısır, çeltik, fasulye, yer fıstığı, ayçiçeği, soya, şeker pancarı, patates, pamuk, nohut, yonca, korunga, adi ve diğer fiğler, sorgum, sudan otu ve sorgum-sudan melezinin sertifikalı tohumlukları ile sertifikalı meyve fidanları."

Madde 2 —17/7/2002 tarihli ve 2002/4480 sayılı Kararnamenin eki II sayılı listenin; Temel Gıda Maddeleri başlıklı (A) bölümünün 2 nci sırasına "peynir" ibaresinden sonra gelmek üzere "peynir altı suyu, hamur mayası" ibaresi eklenmiş ve aynı listenin Diğer Mal ve Hizmetler başlıklı (B) bölümünün 7 nci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"7- Küspe, tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler, (kedi-köpek mamaları hariç) saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanlar dahil)."

Madde 3 —Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 —Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.