Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 29.12.2004 Çarşamba Sayı: 25685 (Asıl)

Bakanlar Kurulu Kararı
 

KONU

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2004/8301

 

17/7/2002 tarihli ve 2002/4480 sayılı Kararnameye ektir.

 Mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin Karar’da ekte belirtildiği şekilde değişiklik yapılması; Maliye Bakanlığı’nın 27/12/2004 tarihli ve 62663 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/12/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                 Ahmet Necdet SEZER

                                                                                     CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K. TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet  Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z. ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

27/12/2004 Tarihli ve 2004/8301 Sayılı Kararnamenin Eki KARAR

Madde 1- 17/7/2002 tarihli ve 2002/4480 sayılı Kararnameye ekli I sayılı listenin; 2 nci sırasında yer alan "fiğ" ibaresi buradan çıkartılarak II sayılı listenin 7 nci sırasına "yonca" ibaresinden sonra gelmek üzere eklenmiş, 5 inci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve listenin sondan bir önceki paragrafında yer alan "1, 2, 3 ve 6 nci" ibaresi "2, 3 ve 6 ncı", "4 üncü sırasında" ibaresi "1 ve 4 üncü sıralarında" şeklinde değiştirilmiştir.

"5- Buğday unu, buğday unundan imal edilen ekmekler (kepekli olanlar dahil, diğer katkı maddeliler hariç), yufka,"

Madde 2- 2002/4480 sayılı Kararnameye ekli II sayılı listenin; Temel Gıda Maddeleri başlıklı (A) bölümünün 2, 3 ve 5 inci sıraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2- Süt, süt tozu, yoğurt, ayran, peynir, peynir altı suyu ve tozu, yumurta (likit ve pastörize olanlar dahil), hamur mayası, paketlenmiş kuru çay, şeker pancarının işlenmesi ile elde edilen kristal ve kesme şeker, arı balı, reçel, pekmez, pestil, tahin, helva, su, maden suyu,

3- Pirinç, bulgur, makarna, mantı, erişte, her nevi ekmek (I sayılı listenin 5 inci sırasında belirtilen ekmekler hariç), simit, poğaça, galeta, kadayıf ile hububat, bakliyat, pirinç ve bulgurdan elde edilen un ve irmikler,

5- Taze sebze ve meyveler ile bunların konserve, turşu, salamura ve kurutulmuşları (dondurulmuş olanlar hariç), taze sebze ve meyvelerin yetiştirilmesi amacıyla kullanılan tohum, çekirdek, fide, fidan, çelik, daldırma, misel, spor ve benzerleri."

Madde 3- 2002/4480 sayılı Kararnameye ekli II sayılı listenin; Diğer Mal ve Hizmetler   -başlıklı (B) bölümünün 4 ve 9 uncu sıraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 6 nci sırasının sonuna- . gelmek üzere "kurşun kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, okul defterleri, silgi,-kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki," ibaresi eklenmiş ve bölümün sonuna aşağıdaki 12, 13 ve 14 üncü sıralar eklenmiştir.

"4- Üniversite ve yüksekokullar ile 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilen eğitim ve öğretim, hizmetleri, "Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği" kapsamında verilen öğrenci taşıma servis hizmetleri ile "Özel Öğrenci Yurtlan Yönetmeliği" hükümlerine tabi yurtlarda verilen hizmetler,

9- Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünler,

12- İlgili Bakanlıklar tarafından ya da kanunlarla izin verilen gerçek ve tüzel kişiler tarafından yerine   getirilen   insan   veya   hayvan   sağlığına   yönelik   koruyucu hekimlik,   teşhis,   tedavi   ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil), ambulans hizmetleri,

13- Tıbbi  cihazlar (Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği", "Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği" ile "Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tam Cihazları Yönetmeliği" kapsamında tanımları verilen ve doğrudan sağlık hizmetleri ile veterinerlikte kullanılan cihazlar, bunların aksam ve parçaları) ile bunların kiralanması hizmetleri,

14- Belediyeler veya bunların iktisadi işletmeleri tarafından verilen atık su hizmetleri."

Madde 4- Bu Karar 1/1/2005 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.