Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 02.01.1998 Cuma Sayı: 23218 (Asıl) 
 Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU                          : Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının 
                                     Tespiti 
  
KARAR SAYISI:97/10465
 
            22/12/1992 tarihli ve 92/3896 sayılı Kararname ektir. Mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tesbitine ilişkin Karar'da ekte belirtildiği şekilde değişiklik yapılması; Maliye Bakanlığı'nın 26/12/1997 tarihli ve 57227 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun değişik 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 27/12/1997 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
 
Süleyman DEMİREL
Cumhurbaşkanı 
Bülent ECEVİT
Başbakan Yrd.
 
27/12/1997 Tarihli ve 97/10465 Sayılı Kararnamenin Eki
Karar
            Madde 1- 27.10.1993 tarihli ve 93/4932 sayılı Kararname ile değişik 22.12.1992 tarihli ve 92/3896 sayılı Kararnamenin eki Karara ekli I sayılı listeye aşağıdaki 9, 10 ve 11 inci sıralar eklenmiştir. 
            "9- Net alanı 150 m2'ye kadar konut teslimleri, 

            10- Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri, 

            11- Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve belediyelere yapılan sadece 150 m2'ye kadar konutlara ilişkin inşaat taahhüt işleri," 

            Madde 2- Bu Karar 1.1.1998 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.