Vergi mevzuatı  
Resmi Gazete: 09.07.1998 Perşembe Sayı: 23397 (Asıl) 
 Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU                          :  Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespiti
 
KARAR SAYISI:98/11328
 
22/12/1992 tarihli ve 92/3896 sayılı Kararnameye ektir.

            Mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin Karar'da ekte belirtildiği şekilde değişiklik yapılması; Maliye Bakanlığı'nın 22/6/1998 tarihli ve 23208 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun değişik 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 23/6/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
Mesut YILMAZ
Başbakan
23/6/1998 Tarihli ve 98/11328 Sayılı Kararnamenin Eki 
KARAR

            MADDE 1- 27/10/1993 tarihli ve 93/4932 sayılı Kararname ile değişik 22/12/1992 tarihli ve 92/3896 sayılı Kararnamenin eki Karara ekli II sayılı listenin A bölümünün 3 üncü sırasında yer alan "Süt ve yoğurt" ibaresi "Süt, yoğurt ve ayran" şeklinde değiştirilmiş, "beyaz peynir", ibaresinden sonra gelmek üzere "lor peyniri," ibaresi eklenmiştir.

            MADDE 2- I sayılı listeye aşağıdaki 12 nci sıra eklenmiştir. "12- 24/6/1995 tarih ve 552 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre toptancı hallerinde faaliyette bulunanlara ve bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine yapılan taze sebze ve meyve, patates, kuru soğan ve sarmısak (mamulleri hariç) teslimleri"

            MADDE 3- I sayılı listenin 5 inci sırasının parantez içi hükmü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "III sayılı liste kapsamındaki malların bu kapsamda teslim ve kiralanması işlemleri için bu Kararın 1/d bendinde öngörülen vergi oranı, binek otomobilleri dışındaki kara nakil vasıtaları için ise aynı maddenin (c) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır."

            MADDE 4- II sayılı listenin A bölümünün 2 nci sırasının sonuna "saman" ibaresi eklenmiştir.

            MADDE 5- II sayılı listenin A bölümünün 6 ncı sırasındaki parantez içi hükmün sonuna "tohumları dahil" ibaresi eklenmiştir.

            MADDE 6- Bu Kararın 3 üncü maddesinde yer alan hüküm, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılan finansal kiralama sözleşmelerine konu işlemler için geçerlidir.

            MADDE 7- Bu Karar yayım tarihini izleyen ay başında yürürlüğe girer.

            MADDE 8- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.