Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 13.08.1998 Salı Sayı: 23432 (Mükl) 
 Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU                          :  Mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin Karar'da Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
  
KARAR SAYISI:98/11467
    

            22/12/1992 tarihli ve 92/3896 sayılı Kararnameye ektir.

            Mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin Karar'da ekte belirtildiği şekilde değişiklik yapılması; Maliye Bakanlığı'nın 7/8/1998 tarihli ve 28963 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun değişik 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 10/8/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır.
                                                                                                                                      Süleyman DEMİREL
                                                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
Mesut YILMAZ
      Başbakan

10/8/1998 Tarihli ve 98/11467 sayılı Kararnamenin eki
 
KARAR

            MADDE 1- 27/10/1993 tarihli ve 93/4932 sayılı kararname ile değişik 22/12/1992 tarihli ve 92/3896 sayılı Kararnamenin eki Karara ekli III sayılı listenin (B) bölümünün 5 inci sırasının sonuna aşağıdaki parantez içi hüküm eklenmiştir.

            "(Turizm Bakanlığınca turizm işletme belgesi verilen tesislerdekiler hariç),"

            MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            MADDE 3- Bu karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.