Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 23.03.1999 Salı Sayı: 23648 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU                          : Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının
                                     Tespitine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılması Hakkında Karar  
KARAR SAYISI:97/12519
 
            22/12/1992 tarihli ve 92/3896 sayılı Kararnameye ektir.

           Mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin Karar'da ekte belirtildiği şekilde değişiklik yapılması; Maliye Bakanlığı'nın 23/2/1999 tarihli ve 6390 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun değişik 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 1/3/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI

            Bülent ECEVİT
            Başbakan
 

1/3/1999 Tarihli ve 99/12519 Sayılı Kararnamenin Eki 
KARAR


            Madde 1- 27/10/1993 tarihli ve 93/4932 sayılı Kararname ile değişik 22/12/1992 tarihli ve 92/3896 sayılı Kararnamenin eki Karara ekli II sayılı listenin (A) bölümünün 3 üncü sırasındaki "beyaz peynir, lor peyniri," ibareleri çıkarılmış, "yumurta" ibaresinden sonra gelmek üzere "peynir," ibaresi eklenmiştir.

            Madde 2- II sayılı listenin (A) bölümünün 2 nci sırasına "küspe," ibaresinden sonra gelmek üzere "tam yağlı soya (fullfat)," ibaresi eklenmiştir.

            Madde 3- I sayılı listenin 12 nci sırasında ve II sayılı listenin (A) bölümünün 6 ncı sırasında yer alan "patates, kuru soğan ve sarmısak," ibareleri bu sıralardan çıkarılarak I sayılı listenin 4 üncü sırasının sonuna eklenmiştir.

            Madde 4- Bu Karar yayım tarihini izleyen ay başında yürürlüğe girer.

            Madde 5- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.