Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 02.12.1999 Perşembe Sayı: 23894 (Mük.)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU 3065 Sayılı katma Değer Vergisi Kanunu'nun 60 ıncı Maddesinin 1 inci Fıkrasının (a), (b) ve (c) Bentlerinde Yer Alan MamüllerinVergi Nispetlerinin Değiştirilmesine İlişkin Karar

KARAR SAYISI:99/13649


            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 60 ıncı maddesinin 1 inci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan mamüllerin vergi nispetlerinin ekli Karar’da belirtildiği şekilde değiştirilmesi; Maliye Bakanlığı’nın 27/11/1999 tarihli ve 51930 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 60 ıncı maddesinin değişik 6 ıncı fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/11/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
            Bülent ECEVİT
            Başbakan
  
27/11/1999 Tarihli ve 99/13649 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR

            Madde 1 – 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 60 ıncı maddesinin 1 inci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan mamüllerin vergi nispetleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            “a) Tütün mamülleri (sigara, puro, pipo tütünleri, kıyılmış tütün, enfiye, tömbeki ve benzeri).......................................................................................................................%120”

            “b) Her türlü alkolli içkiler (Tabii köpüren şarap ile vermut ve kınakına şarabı dahil, sair şarap ve bira hariç)...................................................................................................................%120”

            “c) Sair şaraplar ve bira.............................................................................. .%16”

            Madde 2 – 24/12/1984 tarihli ve 84/8888 sayılı Kararname ile bu Kararnamede değişiklik yapan kararnameler yürürlükten kaldırılmıştır.

            Madde 3 – Bu Karar 3/12/1999 tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 4 - Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.