Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
Resmi Gazete: 01.12.1998 Salı Sayı: 23540 (Mük.) 
  Bakanlar Kurulu Kararı   
   
Konu              : 
 
Özel Finans Kurumlarının Kurulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
KARAR SAYISI:98/12065
       
            16/12/1983 tarihli ve 83/7506 sayılı Kararnameye ektir. 

            Ekli "Özel Finans Kurumlarının Kurulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması, Devlet Bakanlığı'nın 16/11/1998 tarihli ve 77378 sayılı yazısı üzerine, 3182 sayılı Bankalar Kanunu'nun 96 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 20/11/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

            Mesut YILMAZ 
            Başbakan 
 

Özel Finans Kurumlarının Kurulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 

            Madde 1- 16/12/1983 tarihli ve 83/7506 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Denetime Yetkili Kamu Mercileri 

            Madde 12- Kurumların işlem ve hesapları Banka'ca denetlenir. Hazine Müsteşarlığı her zaman bu Kurumlarda denetleme yetkisini haizdir. 

            Yapılan denetlemeler sonunda, Kurumların mevzuat ve işletme amaç ve ilkelerine aykırı durum ve işlemleri tespit edildiğinde Müsteşarlıkça uygun bir süre verilerek mevzuat ve işletme amaç ve ilkelerine uygunluğun sağlanması istenir. 

            Verilen süre içinde, Kurum tarafından mevzuata ve işletme amaç ve ilkelerine uygunluğu sağlayacak tedbirlerin alınmaması halinde Banka'nın görüşü de alınmak suretiyle Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan; 

            a) Kurum'un yönetim ve denetim kurulu üyelerini kısmen veya tamamen görevden alarak veya yönetim ve denetim kurulu üye sayısını artırarak bu kurullara üye atamaya veya yönetimini bir bankaya tevdi etmeye, 

            b) Mali bünyesinin güçlendirilmesi için gerekli tüm tedbirleri almaya, 

            c) Kurum'un faaliyette bulunma veya fon toplama iznini faaliyet ve fon türleri ve/veya şube ve muhabirleri itibariyle sınırlandırmaya, yetkilidir. 

            Bu tedbirler sonunda gerekli uyum sağlanamadığı takdirde Kurum Bakanlar Kurulu'nca faaliyetten tamamen ve sürekli olarak men edilir. 

            Faaliyetten men edilen Kurumun tasfiyesi ile ilgili olarak bu Karar'ın 13 üncü maddesi uygulanır." 

            Madde 2- Aynı Karar'ın ilgili maddelerinde geçen "Başbakanlık" ibaresi "Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Bakanlık" olarak değiştirilmiştir. 

            Madde 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 4- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.