Basın Mevzuatı  
Resmi Gazete: 16.05.2000 Salı Sayı: 24051 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU : 3257 Sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu'nun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Ücretlerde 2000 Yılında Uygulanmak Üzere Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

KARAR SAYISI:2000/551


            3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu'nun 10 uncu maddesinde yer alan ücretlerde 2000 yılında uygulanmak üzere değişiklik yapılması hakkındaki ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Kültür Bakanlığı'nın 23/2/2000 tarihli ve 614 sayılı yazısı üzerine, 4494 sayılı 2000 Mali Yılı Bütçe Kanunu'nun 69 uncu maddesinin (h) fıkrasının (2) numaralı bendine göre, Bakanlar Kurulu'nca 26/4/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                      Süleyman DEMİREL
                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

            Bülent ECEVİT
            Başbakan

26/4/2000 Tarihli ve 2000/551 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR            Madde 1- 3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu'nun 10 uncu maddesinin "1- Fon gelirleri" bölümünün (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan ücretlerden;

            "a) Yerli ve yabancı eserlerden alınacak kayıt ve tescil ücreti 30,000,000 lira,

            b) Her yerli ve yabancı film kopyasından alınacak miktar 100,000 lira,

            c) Yerli ve yabancı video kopyasından bandrol başına alınacak miktar 10,000 lira,

            d) Her plak ve ses kaseti başına alınacak miktar 3,000 lira" olarak uygulanır.

            Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kararı Kültür Bakanı yürütür.