Bakanlıklar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 21.04.1994 Perşembe Sayı: 21912 (Asıl) 
 Bakanlar Kurulu Kararı

KONU                          : Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük’ün Yürürlüğe Konulmasına Dair Karar

KARAR SAYISI:94/5435


            Ekli “Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük”ün yürürlüğe konulması; 3348 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/3/1994 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 
            Prof. Dr. Tansu ÇİLLER
            Başbakan 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TÜZÜK

            Madde 1 - Bakanlar Kurulunu 23/5/1991 tarihli ve 91/1871 sayılı Kararıyla yürürlüğe konulan Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            “Müfettiş yardımcılığı giriş sınavını ve yeterlik sınavını yapacak Kurul, Teftiş Kurulu Başkanının başkanlığında Bakan onayıyla saptanan dört müfettişten oluşur.”

            Madde 2- Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            “Müfettişlik Güvencesi
            Madde 18 - Müfettişler, sağlık, mesleki yetersizlik ve müfettişlikle bağdaşmayan durumlar dışında kendi istekleri olmaksızın başka bir idari göreve atanamazlar. 

            Kendi isteğiyle Kuruldan ayrılanlar başvuruları halinde yeniden müfettişlik kadrolarına atanabilirler.”

            Madde 3- Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            “Madde 28- Müfettişler, kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Başbakanlık ve diğer bakanlıkların merkez ve yurt dışı kuruluşlarıyla yazışmalarını Bakanlık aracılığıyla yaparlar.”

            Madde 4- Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete’de yayımı gününde yürürlüğe girer. 

            Madde 5- Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.