Tarım ve Hayvancılık Mevzuatı  
Resmi Gazete: 10.05.2000 Çarşamba Sayı: 24045 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar
  
KARAR SAYISI:2000/467
    
            Ekli "Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın 28/2/2000 tarihli ve 556 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 23/3/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
            Bülent ECEVİT 
           Başbakan 
  
Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar


            Madde 1- Bu Karar, 2000 - 2004 yılları arasında 5 yıl süre ile uygulanacak olup hayvancılığın desteklenmesi ile ilgili hususları kapsar.

            Bu Karar kapsamında her yıl için ihtiyaç duyulacak kaynak miktarı ilgili yıl bütçe kanunları ile belirlenir.

            Madde 2- Destekleme konuları şunlardır:

            a) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca onaylanan yem bitkileri üretim projelerinin, nakliye ve gübre bedelleri hariç, çok yıllık yem bitkilerinde birinci yıl yatırım giderleri ve uygun görülen işletme giderlerinin ekiliş alanları ile uyumlu alet ve ekipman dahil %30'u, tek yıllık yem bitkilerinde ise işletme giderlerinin ekiliş alanları ile uyumlu alet ve ekipman dahil %20'si doğrudan üreticilere ödenir.

            b) Yurt içinde çiftçi veya Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce yetiştirilen ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca damızlık belgesi veya sertifikası verilmiş kültür ırkı damızlık gebe düveleri satın alanlara; damızlık belgesine (pedigri) sahip süt sığırları için Bakanlığın her yıl Ocak ayı içerisinde belirleyeceği hayvan fiyatının %30'u, saf ırk sertifikasına sahip kültür ırkı süt sığırları için ise bu fiyatın %15'i ödenir. Bu desteklemeden yararlanacak hayvan sayısı 5 yılda toplam 100 bin başı geçmeyecektir.

            c) Suni tohumlama yaptıran yetiştiricilere; kalkınmada öncelikli iller ve soy kütüğüne kayıtlı işletmelerde daha fazla olmak üzere, kriterleri ve miktarları Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca çıkarılacak tebliğ ile belirlenecek teşvik primi ödenir. Bu desteklemeden yararlanacak hayvan sayısı 5 yılda toplam 10 milyon başı geçmeyecektir.

            d) Gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlarca yeni kurulacak suni tohumlama ekiplerinin teknisyen termosu, sıvı azot kabı, suni tohumlama sandığı, dekonjelatör, pistole, payet pensi, makas gibi demirbaş malzeme bedellerinin her yıl Ocak ayı içerisinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca belirlenecek değer üzerinden, kalkınmada öncelikli illerde %50'si, diğer illerde %25'i teşvik primi olarak ödenir. Bu desteklemeden yararlanacak ekip sayısı 5 yılda toplam 2000'i geçmeyecektir.

            Madde 3- Desteklemeler için gerekli kaynak, ilgili yıl bütçesinde hayvancılık için ayrılan ödenekten karşılanır ve T.C. Ziraat Bankası aracılığı ile ödenir.

            Madde 4- Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairelerine intikal ettirilir.

            Madde 5- Bu Karar'ın uygulanması ile ilgili olarak T.C. Ziraat Bankası'na destekleme primi tutarının %1'i oranında hizmet komisyonu ödenir.

            Madde 6- Bu Karar'ın uygulanması ile ilgili tebliğ, Hazine Müsteşarlığı ve T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nün uygun görüşleri alınmak suretiyle Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca hazırlanarak bu Karar'ın yayımlandığı tarihten itibaren en geç 45 gün içerisinde yayımlanır.

            Madde 7- Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı alır.

            Madde 8- 26/11/1998 tarihli ve 98/12173 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

            Madde 9- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 10- Bu Karar'ı Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan ile Tarım ve Köyişleri Bakanı birlikte yürütür.