Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 05.03.1999 Cuma Sayı: 23630 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU: Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Esasları Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
   
KARAR SAYISI:99/12475
     
            Ekli "Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Esasları Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu'nun 17/2/1999 tarihli ve 99/3 sayılı Raporu üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3/C, 19/7/1972 tarihli ve 1615 sayılı Kanunun değişik 11 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 22/2/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 
 

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE YATIRIMLARI TEŞVİK FONU ESASLARI HAKKINDA KARAR'DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR 

            Madde 1- 23/2/1998 tarihli ve 98/10755 sayılı "Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Esasları Hakkında Karar"ın 1 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

            "Yatırımları Teşvik Fonu için Mali Yıl Bütçesinden ayrılan ödenek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki Yatırımları Teşvik Fonu gider hesabına aktarılır. Ayrıca Küçük ve Orta Boy İşletmelerin teşvikini, yönlendirilmesini ve desteklenmesini teminen Türkiye Halk Bankası (bundan böyle Halkbank olarak anılacaktır) nezdinde sözkonusu Fon adına tali nitelikte bir gelir-gider hesabı da açılabilir. Hazine Müsteşarlığı gerektiğinde tali hesapta biriken miktarları ana hesaba aktarmaya ve bu konuda her türlü işlemi yapmaya yetkilidir." 

            Madde 2- Aynı Karar'ın 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Madde 6- Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat (hammadde, aramalı ve işletme malzemeleri hariç) ithalatı yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu'ndan istisnadır. CKD aksam ve parçaları ile ana makine ve teçhizat bedelinin %5'ini geçmemek üzere yedek parça ithalatı teşvik belgesi kapsamında uygun görülebilir. 

            Ancak, binek araçları, otobüs (çift katlı otobüs dahil), çekici (Euro I ve/veya Euro II normlarına uygun yeşil motoru haiz olanlar hariç), Teşvik Belgesi kapsamında üretilecek araçlarda kullanılacak CKD aksam ve parçaları, yedek parça, treyler (frigorifik olanlar hariç) mobilya, yat (motorbot dahil), kamyon (off road-truck tipi ile karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar hariç), transmikser, kesintisiz güç kaynağı, beton santralı, forklift, beton pompası, inşaat malzemeleri ile porselenden ve seramikten mamul sofra ve mutfak eşyasının yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal edilmesi halinde yürürlükteki İthalat Rejimi Karar'ında öngörülen oranlarda Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu tahsil edilir." 

            Madde 3- Aynı Karar'ın 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Madde 7- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ek 3 üncü maddesi hükmü uyarınca yatırım indirimi uygulaması açısından, Teşvik Belgesi kapsamında Gelişmiş Yöreler ile Normal Yörelerde gerçekleştirilecek yatırımlar ile Küçük ve Ortaboy İşletmelerce gerçekleştirilecek yatırımlar Özel Önem Taşıyan Sektör yatırımıdır. 

            Yatırım indirimi, Özel Önem Taşıyan Sektörlerde yapılan yatırımlar ile, Kalkınmada Öncelikli Yörelerde ve Organize Sanayi Bölgelerinde yapılacak yatırımlarda %100 oranında, ülkemize uluslararası rekabet gücü kazandıracak, yüksek teknoloji gerektiren, katma değeri yüksek, vergi gelirleri ve istihdam artırıcı özelliklerden en az ikisini içeren 250 milyon ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşan sınai yatırımlarda ise %200 oranında uygulanır. 

            Madde 4- Aynı Karar'ın 13 üncü maddesinin (A) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "A) Fon'dan Kredi Tahsisi 

            Fon'dan, yatırımlarda devlet yardımları ile ilgili mevzuat çerçevesinde Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge), teknopark, çevre korumaya yönelik yatırımlar, Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu'nca belirlenen öncelikli teknoloji alanındaki yatırımlar ve KOBİ yatırımları ile bölgesel gelişmeye yönelik yatırımların desteklenmesi ve yönlendirilmesi amacıyla Müsteşarlıkça belirlenecek limitler dahilinde kredi tahsisi yapılabilir. 

            Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlardan amaç, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van İllerinde hayvancılık, dokuma-giyim ve ulaştırma sektörleri dışındaki sektörlerde asgari sabit yatırım tutarı 8 milyon ABD Doları karşılığı Türk Lirası olan ve en az 75 kişilik istihdam sağlamaya yönelik komple yeni yatırımlardır. 

            Fon'dan tahsis edilecek kredilerin miktarı, vadesi, faiz oranları ile uygulamaya ilişkin diğer usul ve esaslar Müsteşarlıkça belirlenir." 

            Madde 5- Aynı Karar'ın 13 üncü maddesinin (C) fıkrasına aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 

            "Tabii afete maruz kalınması sebebiyle ekonomisi etkilenen, ticari ve sınai faaliyetleri sekteye uğrayan yatırımcıların, Fon'dan aktarılan krediye taalluk eden (KOBİ kredileri de dahil) borçlarının ertelenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı yetkilidir." 

            Madde 6- Aynı Karar'ın 13 üncü maddesinin sonuna (D) fıkrası eklenmiştir. 

            "D- KOBİ'lere Yapılacak Ödemeler 

            Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Yatırımlarında Devlet Yardımları Hakkında Karar çerçevesinde KOBİ teşvik belgesine bağlanan ve fon kaynaklı yatırım kredisi ile işletme kredisiyle desteklenen yatırımlar için Halkbank nezdindeki Yatırımları Teşvik Fonu tali hesabına aktarılan tutarlar, aktarma tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde adıgeçen banka tarafından teşvik belgesi onaylanan KOBİ firmalarına kullandırılır. Kullandırılamayan miktarlar belgeleri onaylanan KOBİ'lere mütakip 30 günlük süre içerisinde aktarılabilir. Bunun dışındaki uygulamalarda aracı banka olan Halkbank bu Kararın 15 inci maddesinde belirtilen hükümlere tabidir. 

            Küçük ve Orta Boy İşletmelere kullandırılan kredilere ait ana para taksit ve faizler Halkbank nezdindeki tali hesapta tutulabilir. Ancak Yatırımları Teşvik Fonu hesabının izlenmesini teminen Halkbank nezdinde açılan tali hesabın gelir ve gider durumunu gösterir haftalık vaziyeti ilgili Banka, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki Fon hesabına bildirir." 

            Madde 7- Bu Karar, 3 üncü maddesi 1/1/1999 tarihinden itibaren düzenlenecek teşvik belgelerine, 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası 25/3/1998 tarihinden itibaren yapılan müracaatlara istinaden düzenlenecek teşvik belgesi kapsamı komple yeni yatırımlara uygulanmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 8- Bu Karar'ı Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.