Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 05.03.1999 Cuma Sayı: 23630 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU: Yarım Kalmış, İşletme Sermayesi Yetersizliği Nedeniyle İşletmeye Geçememiş veya Kısmen İşletmeye Geçmiş Yatırımların Ekonomiye Kazandırılmasına Dair Karar 
   
KARAR SAYISI:99/12477
    

            Ekli "Yarım Kalmış, İşletme Sermayesi Yetersizliği Nedeniyle İşletmeye Geçememiş veya Kısmen İşletmeye Geçmiş Yatırımların Ekonomiye Kazandırılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu'nun 24/2/1999 tarihli ve 99/5 sayılı Raporu üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3/C, 19/7/1972 tarihli ve 1615 sayılı Kanunun değişik 11 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 26/2/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

YARIM KALMIŞ, İŞLETME SERMAYESİ YETERSİZLİĞİ NEDENİYLE İŞLETMEYE GEÇEMEMİŞ VEYA KISMEN İŞLETMEYE GEÇMİŞ YATIRIMLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASINA DAİR KARAR 

            Amaç ve Kapsam 
            Madde 1- Bu Karar ile; Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Ordu, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Vani ve Yozgat illerinde yarım kalmış, işletme sermayesi yetersizliği nedeniylei işletmeye geçememiş veya kısmen işletmeye geçmiş imalat sanayi (çırçır ve paketleme yatırımları hariç), tarımsal sanayi (soğuk hava depoları dahil), sağlık ve eğitim yatırımlarının teşviki, desteklenmesi ve dolayısıyla ekonomiye kazandırılması, üretim ve istihdamın artırılması amaçlanmaktadır. 

            Uygulama 
            Madde 2- 1 inci maddede öngörülen amacın gerçekleştirilmesini teminen, Yatırımları Teşvik Fonu'na (bundan böyle Fon olarak anılacaktır), Genel Bütçe'den 1999 Mali Yılı için 10 trilyon TL, 2000 Mali Yılı için de 20 trilyon TL olmak üzere toplam 30 trilyon TL tahsis edilir ve tahsis edilen bu fonlar Türkiye Kalkınma Bankası (bundan böyle Banka olarak anılacaktır) aracılığı ile kullandırılır. Gerektiğinde 2000 yılı için tahsis olunan miktar yeniden değerleme oranında artırılabilir. Yatırımın Teşvik Belgeli olup olmadığına bakılmaksızın ve her bir firma itibarıyla 300 milyar TL'yi aşmamak üzere; Fondan Banka aracılığı ile yatırım ve/veya işletme kredisi tahsis edilebilir. 

             Yatırımın; 
            a) İmalat sanayi (çırçır ve paketleme yatırımları hariç), tarımsal sanayi (soğuk hava depoları dahil), sağlık ve eğitim sektörlerine ilişkin konularda olması, 

            b) Sağlık ve eğitim yatırımlarında ilgili Bakanlıklardan yatırım veya işletme belgelerinin alınmış olması, 
 
            c) İnceleme tarihi itibarıyla Banka'ca hesaplanacak toplam sabit yatırımın fiziki gerçekleşme oranının asgari %50 olması, 

            d) Yatırım Teşvik Belgesi olup olmadığına bakılmaksızın, fiziki olarak gerçekleştirilmiş sabit yatırımın, (yeniden değerlendirilmiş tutarları da dikkate alınarak) öz kaynak oranının asgari %30 olması, gerekmektedir. 

            Bu şartları haiz olan firmaların bu Karar'ın yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde Bankaya müracaat etmeleri gerekmektedir. 

            Başvuran firmalardan anonim şirketlerin talepleri Banka tarafından, diğer firmaların talepleri ise Banka ile aralarında yapılacak protokol çerçevesinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından sonuçlandırılır. 

            Yararlanacak Firmalar 
            Madde 3- Daha önce, KOBİ finansmanından yararlanan işletmeler ile Fon Kaynaklı Kredi, Kaynak Kullanımını Destekleme Primi, Kaynak Kullanımını Destekleme Kredisi ve 7/11/1996 tarihli ve 96/8905 sayılı Karar kapsamında kredi tahsis edilen firmalar da talep etmeleri halinde, bu Karar kapsamında yatırım ve/veya işletme kredisinden yararlanabilirler. 

            Ancak yukarıda sayılan destek unsurlarından yararlandırılan miktar ile bu Karar kapsamında yararlandırılacak miktarların toplamı 300 milyar TL'yi geçemez. 

            96/8905 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde Fon'dan kredi tahsisi yapılmış olmasına rağmen, söz konusu kredi tahsisleri bilahare iptal edilmiş olanlar ile kullandırıma başlandığı halde karar ve tebliğ hükümleri çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve/veya Banka tarafından haklarında kanuni takip işlemi yapılan firmalar ile krediyi amacı dışında kullanan firmalar bu Karar hükümlerinden yararlanamazlar. 

            Kredinin Tahsisi 
            Madde 4- Kredi tahsisi Banka'nın kendi usul ve prensipleri çerçevesinde yapılır. 

            Kredinin Faiz ve Geri Ödemesi 
            Madde 5- Fon kaynaklarından kullandırılacak yatırım kredisinin faizi %20, işletme kredisinin faizi ise %30'dur. Bu kapsamda kullandırılacak yatırım kredileri 2 yıl ödemesiz, toplam 5 yılda ve 7 eşit taksitte geri ödenir. İşletme kredileri ise 1 yılı ödemesiz, toplam 3 yılda ve 5 eşit taksitte geri ödenir. Kredi geri dönüşleri Fon'a yapılır. 

            Bankanın Sorumluluğu 
            Madde 6- Banka, kredilerin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığından, anapara taksit ve faizlerinin zamanında Fon'a yatırılmasından sorumludur. 

            Bu Karar'da öngörülmeyen hususlara ilişkin olarak Fon kaynaklarından kullandırılan kredilerin Fon'a yatırılma süreleri, Banka sorumluluğu ve diğer konularda mer'i Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Esasları Hakkında Karar'ın ilgili hükümleri uygulanır. 

            Uygulama Mercii 
            Madde 7- Bu Karar'ın uygulaması, Hazine Müsteşarlığı'nın (bundan böyle Müsteşarlık olarak anılacaktır) uygun görüşüne istinaden Banka'ca yürütülür. Müsteşarlık uygulamaya yönelik tebliğler çıkarmaya yetkili olup, banka ile müştereken kredi tahsis edilen firmaları, görevlendireceği yetkili uzmanları vasıtasıyla, gerek yatırımın fiziki durumu gerekse kredi kullanımı açısından yatırımı yerinde denetleyebilir, izleyebilir ve gerekli göreceği tedbirleri alabilir. 

            Uygulamada ortaya çıkacak tereddüt ve ihtilaflarda Müsteşarlığın görüşü doğrultusunda işlem tesis edilir. 

            Komisyon 
            Madde 8- İlgili Banka, yapacağı aracılık işleminden dolayı krediye tahakkuk eden faizin azami 4 puanına kadar komisyon alır. Banka bunun dışında ücret, komisyon vb. isimler altında hiçbir karşılık talep edemez. 

            Geçici Madde 1- Bu Karar'ın yayımı tarihinden önce Fon'dan tahsis edilen kredilere uygulanan işlemler istinad ettiği Karar hükümlerine tabiidir. 

            Madde 9- 7/11/1996 tarihli ve 96/8905 sayılı Kararname yürürlükten kaldırılmıştır. 

            Yürürlük 
            Madde 10- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Yürütme 
            Madde 11- Bu Karar'ı Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.