Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 05.03.1999 Cuma Sayı: 23630 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU: Teşebbüs, Müessese ve Bağlı Ortaklıklara Konuları ile İlgili Görev Verilmesine İlişkin Karar
   
KARAR SAYISI:99/12478
     

            Teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıklara konuları ile ilgili görev verilmesine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı'nın 23/2/1999 tarihli ve 12826 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 26/2/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 

            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 
  

26/2/1999 Tarihli ve 99/12478 Sayılı 
Kararnamenin Eki KARAR 

            Amaç ve Kapsam 
            Madde 1- Bu Karar ile Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Ordu, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Van ve Yozgat illerinde faaliyette bulunan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırımların (KOBİ Yatırım Teşvik Belgesi Yatırımları dahil) tamamlama vizesi yapıldıktan sonraki üç işletme yılı döneminde tüketecekleri elektrik enerjisi bedelinin indirimli olarak uygulanması suretiyle firmaların desteklenerek ekonomiye kazandırılması, üretim ve istihdamın artırılması amaçlanmaktadır. 

            Uygulama 
            Madde 2- Bu Karar ile öngörülen amacın gerçekleştirilmesini teminen 1 inci maddede yer alan illerdeki Yatırım Teşvik Belgesi olan firmalardan (KOBİ Yatırım Teşvik Belgesi Yatırımları dahil), Yatırım Teşvik Belgesi tamamlama vizesi yapılanlar bu Karar'ın yayımı tarihinden itibaren, tamamlama vizesi yapılmayanlar ise tamamlama vizesi yapılmalarını müteakip kademeli olarak üç yıl süreyle enerji desteğinden yararlanır. 

            Sözkonusu firmaların; 

            1 inci işletme yılında tüketecekleri elektrik enerjisi fatura bedellerine %50, 

            2 inci işletme yılında tüketecekleri elektrik enerjisi fatura bedellerine %40, 

            3 üncü işletme yılında tüketecekleri elektrik enerjisi fatura bedellerine %25, 

            oranlarında Türkiye Elektrik Üretim, İletim Anonim Şirketi (TEAŞ) (TEAŞ'tan enerji satın alan imtiyazlı şirketler dahil) ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) tarafından indirim uygulanır. Sözkonusu imtiyazlı şirketlerin verdikleri enerjiye ilişkin indirim miktarı kadar tutar, imtiyazlı şirketlerin TEAŞ'tan aynı dönemde aldıkları enerjiye ilişkin borçlarından düşülür. 

            Madde 3- 28/12/1998 tarihli ve 98/12226 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında enerji teşviğinden yararlananlar bu Karar kapsamı dışındadır. 

            Madde 4- TEAŞ ve TEDAŞ'ın enerji fatura bedellerine uygulayacakları indirimden doğan zararları ve mahrum kalınan karları Hazine tarafından karşılanır. 

            Madde 5- İndirimli enerji uygulamasının amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığından TEAŞ ve TEDAŞ sorumludur. 

            Madde 6- Bu Karar'ın uygulanması ve uygulamadan doğacak ihtilafların çözümü ile ilgili usul ve esasları belirlemeye ve konu ile ilgili tebliğler çıkarmaya Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yetkilidir. 

            Madde 7- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 8- Bu Kararı Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.