Vatandaşlık Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 29.06.2002 Cumartesi Sayı: 24800 (Asıl)

Bakanlar Kurulu Kararı
 

Konu:

Patent İşbirliği Antlaşması Yönetmeliğinde Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar

 

 

 

KARAR SAYISI:2002/4297

              
             Uluslararası Patent İşbirliği Birlik Meclisi'nin 17 Mart 2000 tarihli toplantısında kabul edilen ekli "Patent İşbirliği Antlaşması Yönetmeliğinde Değişiklikler"in onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 11/2/2002 tarihli ve ÇEGY/27223 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanun'un 3 ncü ve 5 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 14/3/2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

 

 

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

 

 

 

Bülent ECEVİT

Başbakan

 

 

 

 

 

 

 

Prof.Dr.Ş.ÜŞENMEZ

Devlet Bak.ve Başb.Yrd. V.

H.H.ÖZKAN

Devlet Bak.ve Başb.Yrd.

M.YILMAZ

Devlet Bak.ve Başb.Yrd.

Prof.Dr.N.ÇAĞAN

Devlet Bakanı V.

 

 

 

 

 

F.BAL

Devlet Bakanı V.

M.KEÇECİLER

Devlet Bakanı

Prof.Dr.Ş.S.GÜREL

Devlet Bakanı

F.BAL

Devlet Bakanı

 

 

 

 

N.ARSEVEN

Devlet Bakanı

M.YILMAZ

Devlet Bakanı

Prof.Dr.R.MİRZAOĞLU

Devlet Bakanı

Dr.Y.KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

 

 

 

 

H.GEMİCİ

Devlet Bakanı

Prof.Dr.Ş.ÜŞENMEZ

Devlet Bakanı

E.S.GAYDALI

Devlet Bakanı

F.ÜNLÜ

Devlet Bakanı

 

 

 

 

Dr.R.DOĞRU

Devlet Bakanı

R.ÖNAL

Devlet Bakanı

Prof.Dr.H.S.TÜRK

Adalet Bakanı

S.ÇAKMAKOĞLU

Milli Savunma Bakanı

 

 

 

 

R.K.YÜCELEN

İçişleri Bakanı

İ.CEM

Dışişleri Bakanı

S.ORAL

Maliye Bakanı

M.BOSTANCIOĞLU

Milli Eğitim Bakanı

 

 

 

 

Prof.Dr.A.AKCAN

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Doç.Dr.O.DURMUŞ

Sağlık Bakanı

Prof.Dr.A.AKCAN

Ulaştırma Bakanı V.

Prof.Dr.H.Y.GÖKALP

Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

Y.OKUYAN

Çalışma ve Sos. Güv.Bakanı

 

Prof.Dr.H.Y.GÖKALP

Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

 

Z.ÇAKAN

Enerji ve Tabii Kay.Bakanı

 

M.İ.TALAY

Kültür Bakanı

 

 

 

 

M.TAŞAR

Turizm Bakanı

Prof.Dr.N.ÇAĞAN

Orman Bakanı

F.AYTEKİN

Çevre Bakanı

 

 

 

 

             Onaylı Suret
             PATENT İŞBİRLİĞİ ANTLAŞMASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER

             Uluslararası Patent İşbirliği Birlik Meclisinin (PİA Birliği) 17 Mart 2000 tarihindeki yirmisekizinci (onaltıncı olağan) oturumunda, 1 Mart 2001'de yürürlüğe girmek üzere kabul edilmiştir.

Değişiklikler Tablosu*

             Madde 4.1

             Madde 4.5

             Madde 4.6

             Madde 4.7

             Madde 4.8

             Madde 4.17

             Madde 4.18

             Madde 26 ikinci mükerrer.1

             Madde 26 ikinci mükerrer.2

             Madde 47.1

             Madde 48.2

             Madde 51 birinci mükerrer.1

             Madde 51 birinci mükerrer.2

             Madde 51 birinci mükerrer.3

             Madde 53.5

             Madde 66.7

             ------------------------------------------------------------------------------
              (*) Değiştirilen maddeler, uluslararası başvurulara, başvuru tarihine bakılmaksızın, aşağıdaki maddelerde açıklandığı gibi uygulanacaktır (Yani, 1 Mart 2001'den önce veya sonra başvurulduğuna bakılmaksızın):

              (i) Bazı bildirimlerin dayandığı, yeni Madde 4.17'nin hükümleri ve yeni veya değiştirilen Maddeler 4.1 (c) (iii), 4.5 (e), 4.6 (a), 4.7 (b), 4.18, 26 ikinci mükerrer, 47.1 (a-ikinci mükerrer), 48.2 (a) (x) ve (b) (iv) ve 51 birinci mükerrer. 2'nin ilgili hükümleri, 1 Mart 2001 tarihinden evvel yapılan uluslararası başvurulara, (ii) ve (iii) şıklarına tabi olarak uygulanmayacaktır;

              (ii) Yeni Madde 26 ikinci mükerrer, 1 Mart 2001 tarihinden evvel yapılan uluslararası başvurulara, başvuru sahibine, dilekçeye ilave bir beyanda bulunmasına izin verildiği ölçüde uygulanacaktır ve yeni Madde 4.17 ve (i) şıkkındaki ilgili hükümler bu eklenen beyana göre uygulanacaktır.

              (iii) Değiştirilen Madde 51 birinci mükerrer.2, 1 Mart 2001 tarihinden önce yapılan, ulusal aşamaya 1 Mart 2001'den sonra giren uluslararası başvurulara, dilekçede yer alan buluş sahibi ile ilgili bilgilere göre veya Madde 26 ikinci mükerrere göre dilekçeye ilave edilen veya doğrudan belirlenen ofise sunulan beyana göre uygulanacaktır.

             DEĞİŞİKLİKLER

             Madde 4

             Dilekçe (Kapsanı)

 

             4.1 Zorunlu ve İsteğe Bağlı İçerik; İmza

             (a) ve (b) (Değişiklik yok)

             (c) Dilekçe aşağıdakileri içerebilir;

             (i) (Değişiklik yok)

             (ii) Rüçhan talep edilen başvurunun, kabul ofisi olan ulusal ofis veya hükümetlerarası otoriteye yapılması durumunda, kabul ofisine rüçhan belgesinin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bir talep.

             (iii) Madde 4.17'de bahsedilen bildirimler.

 

             (d) (Değişiklik Yok)

 

             4.2'den 4.4'e kadar değişiklik yok

             4.5 Başvuru sahibi

             (a)'dan (d)'ye kadar değişiklik yok

             (c) Başvuru sahibinin kabul ofisi olarak hareket eden ulusal ofis tarafından kayıt edildiği durumda, dilekçe başvuru sahibinin öyle tescil edildiğiyle ilgili bilgi veya sayıyı gösterebilir.

 

             4.6 Buluş sahibi

             (a) Madde 4.1(a)(y) veya (c)(i)'nin uygulandığı durumda, dilekçe buluş sahibinin adını ve adresini ve eğer birden fazla buluş sahibi varsa her birininkini gösterecektir.

             (b) ve (c) (Değişiklik yok)

 

             4.7 Vekil

             (a) Bir vekilin atanması durumunda, dilekçede gösterilecek ve vekilin adı ve adresi belirtilecektir.

             (b) Vekilin kabul ofisi olarak hareket eden ulusal ofis tarafından kayıt edildiği durumda, dilekçe vekilin öyle tescil edildiğiyle ilgili bilgi veya sayıyı gösterebilir.

 

             4.8 Ortak Temsilci

             Eğer ortak bir temsilci tayin edilirse dilekçede belirtilecektir.

             4.9'dan 4.16'ya kadar (Değişiklik Yok)

             4.17 Madde 51 birinci mükerrer 1 (a) (i)'den (v)'ye kadar olan şıklarda belirtilen Ulusal

             4.17 Madde 51 birinci mükerrer. 1 (a) (i) den (v)'ye kadar olan şıklarda belirtilen Ulusal Gereklilikler ile ilgili Beyanlar

             Dilekçe, belirlenen bir veya daha fazla ülkede geçerli olan ulusal kanunların amacına yönelik olarak, İdari Talimatlarda tanımlandığı şekilde, aşağıda belirtilen beyanların birini veya birkaçını içerebilir;

             (i) Madde 51 birinci mükerrer. 1 (a) (i)'de belirtildiği şekilde buluş sahibinin kimliği ile ilgili beyan;

             (ii) Madde 51 birinci mükerrer. 1(a) (ii)'de belirtildiği şekilde uluslararası başvuru tarihinde başvuru yapmak ve patent almak konusunda başvuru sahibinin hakkıyla ilgili beyan;

             (iii) Madde 51 birinci mükerrer. 1(a) (iii)'de belirtildiği şekilde uluslararası başvuru tarihinde, önceki başvurudan doğan rüçhan hakkını talep edebilme için başvuru sahibinin hakkı ile ilgili beyan;

             (iv) İdari Talimatlarda öngörüldüğü şekilde imzalanacak olan, Madde 51 birinci mükerrer. 1(a) (iv)'de belirtildiği şekilde buluş sahipliği ile ilgili beyan;

             (v) Madde 51 birinci mükerrer. 1(a) (v)'de belirtildiği şekilde, yenilik konusunda zarar verici olmayan açıklamalar veya istisnalarla ilgili verilen beyan.

 

             4.18 Ek Hususlar

             (a) Başvuru dilekçesi 4.1'den 4.17'ye kadar olan maddelerde belirtilen hususlar dışında bir husus içermeyecektir. Ancak, İdari Talimatlarda belirtilen herhangi bir ek hususun dilekçede bulunmasına İdari Talimatlar izin verebilir, fakat zorunlu kılamaz.

             (b) Başvuru dilekçesi, 4.1'den 4.17'ye kadar olan maddelerde belirtilen veya İdari Talimatlar tarafından (a) paragrafı uyarınca izin verilenlerden başka bir husus içerirse, kabul ofisi, ilave hususu resmi olarak iptal edecektir.

 

             Madde 26 ikinci mükerrer

             Madde 4.17'ye Göre Yapılan Beyanlarda Düzeltme veya Ekleme

 

             26 ikinci mükerrer.1 Beyanlarda Düzeltme veya Ekleme

             Başvuru sahibi, rüçhan tarihinden itibaren 16 aylık bir süre içerisinde Uluslararası Büroya sunduğu bir bildirim ile dilekçedeki Madde 4.17'de belirtilen herhangi bir beyanda düzeltme veya ekleme yapabilir. Ancak, belirlenen sürenin bitmesinden sonra Uluslararası Büro tarafından alınan herhangi bir bildirim, uluslararası yayın için teknik hazırlıkların tamamlanmasından önce alınmışsa, belirlenen sürenin son günü alınmış kabul edilecektir.

             26 ikinci mükerrer. 2 Beyanlarla ilgili Prosedür

             (a) Kabul Ofisinin veya Uluslararası Büronun, Madde 4.17'de belirtilen bir beyanın gerektiği şekilde olmadığını gördüğü hallerde veya Madde 4.17 (iv)'de belirtilen buluş sahipliğiyle ilgili beyanın gerektiği gibi imzalanmaması halinde, durumun el verdiği ölçüde, Kabul Ofisi veya Uluslararası Büro, rüçhan tarihinden itibaren 16 ay içerisinde başvuru sahibinden beyanının düzeltilmesini isteyebilir.

             (b) Uluslararası Büronun, Madde 26 ikinci mükerrer. 1'de belirtilen sürenin sona ermesinden sonra aynı Madde uyarınca bir beyan veya düzeltmeyi alması halinde, Uluslararası Büro başvuru sahibine bu doğrultuda bilgi verecek ve İdari Talimatlarda belirtildiği şekilde işlemleri yürütecektir.

 

             Madde 47

             Belirlenmiş Ofislere Havale

 

             47.1 Prosedür

             (a) ve (a- birinci mükerrer) (Değişiklik Yok)

             (a- ikinci mükerrer) (a- birinci mükerrer)'e göre yapılan bir bildirim, Madde 26- ikinci mükerrer.1'de belirtilen sürenin bitiminden önce Uluslararası Büro tarafından alınmış olan, 4.17(i)'den (iv)'ye kadar olan maddelerde belirtilen herhangi bir beyanı ve Yönetmelik Madde 26- ikinci mükerrer.1 uyarınca yapılan düzeltmeleri içerecektir. Ancak, belirlenen ofis, yürürlükteki ulusal yasanın ilgili beyanda belirtilen konuyla ilgili olarak verilmesini öngördüğü kanıt veya dokümanlar konusunda Uluslararası Büro'yu bilgilendirmiş olacaktır.

             (b)'den (e)'ye kadar (Değişiklik Yok)

             47.2'den 47.4'e kadar (Değişiklik Yok)

 

             Madde 48

             Uluslararası Yayın

 

             48.1 (Değişiklik Yok)

             48.2 İçerik

             (a) Kitapçık aşağıdakileri kapsayacaktır:

             (i)'den (viii)'e kadar (Değişiklik Yok)

             (ix) Madde 26 birinci mükerrer. 2 (b) uyarınca yapılmamış kabul edilen, Madde 26 birinci mükerrer. 2 (c) uyarınca yayını talep edilen rüçhan talebiyle ilgili bir bilgi,

             (x) Uluslararası Büro tarafından Madde 26 ikinci mükerrer.1 uyarınca verilen sürenin bitiminden önce alınmış olan, Madde 4.17 (v)'de belirtilen bir beyan ve Madde 26 ikinci mükerrer. 1'de belirtilen bir düzeltme.

             (b) Paragraf (c)'ye tabi olarak, ilk sayfa aşağıdakileri içerecektir;

             (i) ve (ii) (Değişiklik Yok)

             (iii) Özet; Özet eğer hem İngilizce hem de başka bir dilde ise, önce İngilizce metin yer alacaktır,

             (iv) Madde 26 ikinci mükerrer.1 uyarınca verilen sürenin bitiminden önce Uluslararası Büro tarafından alınmış olan Madde 4.17'de belirtilen herhangi bir beyanla ilgili dilekçedeki bir bilgi,

 

             (c)'den (i)'ye kadar (Değişiklik Yok)

 

             48.3'den 48.6'ya kadar (Değişiklik Yok)

 

             Madde 51 Birinci mükerrer

             Anlaşmanın 27 nci Maddesi Uyarınca İzin Verilen Bazı Ulusal Gereklilikler

 

             51 Birinci Mükerrer.1 İzin Verilen Bazı Ulusal Gereklilikler

             (a) Madde 51 birinci mükerrer. 2 uyarınca, belirlenen ofisin ulusal yasası, Anlaşmanın 27 nci Maddesine uygun olarak başvuru sahibinden özellikle aşağıda belirtilenleri talep edebilir.

             (i) Buluş sahibinin kimlik bilgilerine ilişkin döküman,

             (ii) Patent alma veya başvuru yapma konusunda başvuru sahibinin hakkıyla ilgili döküman,

             (iii) Başvuru sahibinin ilk başvurudaki başvuru sahibi olmaması veya ilk başvurudaki başvuru sahibinin isminin değişmesi durumunda, ilk başvuruya dayanan rüçhan hakkını talep edebilme konusunda başvuru sahibinin hakkına ilişkin kanıtı içeren bir doküman,

             (iv) Uluslararası başvuruda, ulusal yasası gereğince ulusal başvuruların buluş sahibi tarafından yapılması gereken bir ülkenin seçilmesi durumunda, buluş sahipliğine ilişkin beyan veya yemini kapsayan bir doküman,

             (v) Kötüye kullanımdan doğan açıklamalar, sergilerde yapılan açıklamalar ve başvuru sahibi tarafından belli bir süre içerisinde yapılan açıklamalar gibi yeniliği yok etmeyen zararsız açıklamalar veya istisnalar ile ilgili kanıt.

 

             (b)'den (c)'ye kadar (Değişiklik Yok)

             (d) Anlaşmanın 27(2)(ii) Maddesi uyarınca, belirlenen ülkenin yürürlükteki ulusal yasası, Anlaşmanın 22 nci Maddesi hükmüne göre başvuru sahibinden uluslararası başvurunun çevirisini aşağıdaki şekilde talep edebilir.

             (i) Başvuru sahibi veya uluslararası başvurunun çevirisini yapan kişi tarafından, tercümenin en iyi şekilde, doğru ve tam olduğuna ilişkin bir beyan ile doğrulanması;
             (ii) Sadece belirlenen ofisin tercümenin doğruluğundan emin olmaması durumunda, yetkili bir makam veya yeminli bir tercüman tarafından onaylanması.

             (e) Anlaşmanın 27 nci Maddesi uyarınca, belirlenen ofisin yürürlükteki yasası, rüçhan dokümanının tercümesini, böyle bir tercümenin yalnızca, rüçhan hakkının geçerliliğinin buluş konusunun patentlenebilir olup olmadığının belirlenmesi ile ilgili olduğu durumda talep edilmesi koşuluyla, talep edebilir.

             (f) Eğer 17 Mart 2000 tarihinde, paragraf (e)'deki hüküm, belirlenen ofisin yürürlükteki ulusal yasası ile uyumlu değilse, ofisin, durumu 30 Kasım 2000 tarihine kadar Uluslararası Büroya bildirmesi şartıyla, bu uygunsuzluk devam ettiği sürece söz konusu Ofis tarafından uygulamaya konmayacaktır. Bu durum derhal Uluslararası Büro tarafından Gazetede yayımlanacaktır.

 

             51 birinci mükerrer.2 Dokümanın veya Kanıtın İstenmediği Bazı Durumlar

 

             (a) Yürürlükteki ulusal yasanın, ulusal başvuruların buluş sahibi tarafından yapılmasını gerektirmediği durumda, belirlenen ofis, ilgili beyanların veya bilgilerin doğruluğundan şüphelenmedikçe, aşağıdaki durumlara ilişkin herhangi bir doküman veya kanıt istemeyecektir.

             (i) Madde 4.6'ya uygun olarak buluş sahibi ile ilgili bir bilginin dilekçede bulunması veya Madde 4.17 (i)'ye uygun olarak buluş sahibinin kimliği ile ilgili beyanın dilekçede bulunması veya belirlenen ofise doğrudan sunulması durumunda, buluş sahibinin kimliğiyle ilgili doküman veya kanıt (Madde 51 birinci mükerrer. 1(a) (i)).

             (ii) Konuyla ilgili bir beyan Madde 4.17 (ii)'yle uyumlu olarak dilekçede mevcut ise veya belirlenen ofise doğrudan sunulmuş ise, uluslararası başvuru tarihinde patent başvurusu yapmak ve patent almak için, başvuru sahibinin hakkıyla ilgili doküman veya kanıt (Madde 51 birinci mükerrer. 1 (a) (ii)).

             (iii) Konuyla ilgi bir beyan Madde 4.17 (iii) ile uyumlu olarak dilekçede mevcut ise veya belirlenen ofise doğrudan sunulmuş ise, uluslararası başvuru tarihinde önceki başvuruya dayanan rüçhan hakkı talep etmek için başvuru sahibinin hakkıyla ilgili doküman veya kanıt (Madde 51 birinci mükerrer. 1 (a) (iii));

 

             b) Yürürlükteki ulusal kanunun, ulusal başvuruların buluş sahibi tarafından yapılmasını öngördüğü durumlarda, belirlenen ofis, ilgili beyanların veya bilgilerin doğruluğundan şüphelenmedikçe, aşağıdaki hususlara ilişkin olarak doküman veya kanıt talep etmeyecektir;

             (i) Madde 4.6'ya uygun olarak buluş sahibi ile ilgili bir bilginin dilekçede bulunması durumunda, buluş sahibinin kimliğiyle ilgili doküman veya kanıt (Yön. Madde 51 birinci mükerrer. 1 (a) (i), (Madde 51 birinci mükerrer. 1 (a) (iv)) uyarınca, buluş sahipliği yemini veya beyanını içeren bir belge dışında);

             (ii) Konuyla ilgili bir beyan Madde 4.17 (iii) ile uyumlu olarak dilekçede mevcut ise veya belirlenen ofise doğrudan sunulmuş ise, uluslararası başvuru tarihinde önceki başvuruya dayanan rüçhan hakkı talep etmek için başvuru sahibinin hakkıyla ilgili doküman veya kanıt (Madde 51 birinci mükerrer. 1 (a) (iii));
             (iii) Madde 4.17 (iv) ile uyumlu olarak, buluş sahipliği beyanı başvuru dilekçesinde mevcut ise veya belirlenen ofise doğrudan sunulmuşsa, Madde 51 birinci mükerrer. 1 (a) (iv)) uyarınca, buluş sahipliği yemini veya beyanını içeren doküman.

 

             (c) Eğer 17 Mart 2000 tarihinde, paragraf (a), herhangi bir bendi açısından belirlenen ofisin yürürlükteki ulusal yasası ile uyumlu değilse, ofisin, durumu 30 Kasım 2000 tarihine kadar Uluslararası Büroya bildirmesi şartıyla, bu uyumsuzluk devam ettiği sürece o bent söz konusu Ofis tarafından uygulamaya konmayacaktır. Bu durum derhal Uluslararası Büro tarafından Gazetede yayımlanacaktır.

 

             51 birinci mükerrer.3 Ulusal Gerekliliklere Uyma Fırsatı

 

             (a) Madde 51 birinci mükerrer. 1 (a) (i)'den (iv)'ye ve (c)'den ve (e)'ye kadar olan hükümlerde belirtilen her türlü gerekliliğin veya belirlenen ofisin ulusal yasasının Anlaşmanın 27 (1) veya (2) nci Maddesine göre uygulayacağı gerekliliğinin, Anlaşmanın 22 nci Maddesinin öngördüğü gerekliliklerin tamamlanması için gereken süre içerisinde yerine getirilmediği durumlarda, belirlenen ofis başvuru sahibini davet tarihinden itibaren iki aydan az olmamak üzere verilen bir süre içerisinde bu gerekliliklere uymaya davet edecektir. Her belirlenen ofis, davete cevap olarak ulusal gereklilikleri yerine getirmek için başvuru sahibinin bir ücret ödemesini öngörebilir.

             (b) Belirlenen ofisin ulusal yasasının Anlaşmanın 27 (6) veya (7) nci Maddesine göre uygulayabileceği gerekliliğinin, Anlaşmanın 22 nci Maddesinin öngördüğü gerekliliklerin tamamlanması için gereken süre içerisinde yerine getirilmediği durumlarda, başvuru sahibi bu sürenin bitiminden sonra gereklilikleri yerine getirme fırsatına sahip olacaktır.

             (c) Eğer 17 Mart 2000 tarihinde, paragraf (a), belirlenen ofisin yürürlükteki ulusal yasası ile o paragrafta belirtilen süre konusunda uyumlu değilse, ofisin, durumu 30 Kasım 2000 tarihine kadar Uluslararası Büroya bildirmesi şartıyla, bu uyumsuzluk devam ettiği sürece söz konusu Ofis tarafından bu süre uygulamaya konmayacaktır. Bu durum derhal Uluslararası Büro tarafından Gazetede yayımlanacaktır.

 

             Madde 53

             Talep

 

             53.1'den 53.4'e kadar (Değişiklik Yok)

             53.5 Vekil ya da Ortak Temsilci

             Eğer bir vekil veya ortak temsilci tayin edilirse, talepte belirtilecek, Madde 4.4 ve 4.16 uygulanacak ve Madde 4.7 kıyasen uygulanacaktır.

             53.6'dan 53.9'a kadar (Değişiklik Yok)

             Madde 66

             Uluslararası Ön İnceleme Kuruluşu Nezdinde Prosedür

 

             66.1'den 66.6'ya kadar (Değişiklik Yok)

             66.7 Rüçhan Belgesi

             (a) (Değişiklik Yok)

             (b) Eğer uluslararası başvuruda talep edilen rüçhan hakkının dayandığı başvuru, Uluslararası Ön İnceleme kuruluşunun dillerinden başka bir dilde ise, o kuruluş, rüçhan talebinin geçerliliğinin Anlaşmanın 33 (1) inci Maddesinde belirtilen fikrin ifade edilmesi ile ilgili olduğu hallerde, başvuru sahibini davet tarihinden itibaren iki ay içerisinde anılan dillerden birinde çeviri yapması için çağırabilir. Eğer çeviri belirlenen sürede verilmezse, uluslararası ön inceleme raporu rüçhan hakkı talep edilmemiş gibi hazırlanabilir.

 

             66.8 ve 66.9 (Değişiklik Yok)

             Bu metnin, Uluslararası Patent İşbirliği Birlik Asamblesinin 17 Mart 2000 tarihli yirmisekizinci (16 ncı olağan) oturumunda kabul edilen Patent İşbirliği Anlaşması Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin İngilizce metninin doğru bir kopyası olduğunu onaylarım.

 

             Kamil İdris

             Genel Müdür

             Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü

             7 Temmuz 2000

İNGİLİZCE METNİ 29/06/2002 CUMARTESİ ve 24800 (Asıl) SAYILI R.G.’de YER ALMAKTADIR.