Vatandaşlık Mevzuatı  
Resmi Gazete: 28.10.1999 Perşembe Sayı: 23860 (Mük.)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU : Tabii Afet Nedeniyle Hayatını Kaybeden, Sakat Kalan ve Fiilen Oturduğu Konutları veya Kullandıkları İş Yerleri Hasar Görenlere Yapılacak Yardımlara Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
 
KARAR SAYISI:99/13484
              
            Ekli "Tabii Afet Nedeniyle Hayatını Kaybeden, Sakat Kalan ve Fiilen Oturduğu Konutları veya Kullandıkları İş Yerleri Hasar Görenlere Yapılacak Yardımlara Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 18/10/1999 tarihli ve 00502 sayılı yazısı üzerine, 23/7/1995 tarihli ve 4123 sayılı Kanunun 4 ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 20/10/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
Süleyman DEMİREL 
CUMHURBAŞKANI 
           Bülent ECEVİT 
           Başbakan 

TABİİ AFET NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDEN, SAKAT KALAN VE FİİLEN OTURDUĞU KONUTLARI VEYA KULLANDIKLARI İŞ YERLERİ HASAR GÖRENLERE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

            Madde 1- 7/12/1995 tarihli ve 95/7750 sayılı Kararnamenin eki Karar'a aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

            "Geçici Madde 1- 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle yaşamını yitiren kişilerin birinci derecedeki yakınlarına, her can kaybı için 750,000,000.- (yediyüzellimilyon) TL. karşılıksız yardım yapılır. Birinci derecedeki yakınların tespitinde ve yardımın bu kişilere eşit olarak dağıtımında mülki amir yetkilidir."

            "Geçici Madde 2- 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle sakat kalanlara Gelir Vergisi Kanunu'nun sakatlık indirimine ilişkin 31 inci maddesinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde birinci derece sakatlık için 500,000,000.- (beşyüzmilyon) TL. ve ikinci derece sakatlık için 300,000,000.- (üçyüzmilyon) TL. karşılıksız yardım yapılır."

            "Geçici Madde 3- 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle konutları hasar görenlere, 7269 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca yapılacak hasar tespitlerine göre;

            a) Fiilen ikamet ettikleri konutları yıkık, ağır veya orta hasarlı olarak tespit edilenlere kiracı ya da mal sahibi olduklarına bakılmaksızın, aile barınma yardımı olarak; 1/10/1999 tarihinden itibaren, bir yıl süreyle aylık 100,000,000.- (yüzmilyon) TL. olmak üzere, toplam 1,200,000,000.- (birmilyarikiyüzmilyon) TL.,

            b) Fiilen ikamet ettikleri konutları az hasarlı olarak tespit edilenlere kiracı ya da mal sahibi olduklarına bakılmaksızın onarım ve barınma yardımı olarak bir defaya mahsus olmak üzere 600,000,000.- (altıyüzmilyon) TL., karşılıksız yardım yapılır.

            Bu yardımları alanlar, kamu kurum ve kuruluşlarının depremzedeler için tahsis ettiği sosyal tesisler, prefabrik konutlar ve çadırkent hizmetlerinden yararlanamazlar."

            "Geçici Madde 4- 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle fiilen kullandıkları işyerleri hasar görenlere, kiracı ya da mal sahibi olduklarına bakılmaksızın 7269 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca yapılacak hasar tespitlerine göre;

            a) Yıkık ve ağır hasarlı olarak tespit edilenlere 500,000,000.- (beşyüzmilyon) TL.,

            b) Orta hasarlı olarak tespit edilenlere 350,000,000. (üçyüzellimilyon) TL.,

            c) Az hasarlı olarak tespit edilenlere 200,000,000.- (ikiyüzmilyon) TL., karşılıksız işyeri yardımı yapılır."

            "Geçici Madde 5- Bu Kararın geçici 1, 2, 3 ve 4 üncü maddelerinde yer alan yardımlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılır. Fondan bu amaçla ilgili vakıflara gönderilen paralar başka bir amaç için kullanılamaz.

            Bu yardımların uygulanmasına ilişkin diğer esaslar, ortaya çıkacak sorunların çözümü ve ödeme zamanları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu'nca belirlenir.

            Söz konusu yardımların miktarını artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir."

            Madde 2- Bu Karar 17/8/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.