Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 17.07.2003 Perşembe Sayı: 25171 (Asıl) 

Bakanlar Kurulu Kararı 
  

KONU:

Bazı İşlemler ve Kağıtlardan Alınmakta Olan Eğitime Katkı Payının Artırılmasına İlişkin Karar

   

KARAR SAYISI: 2003/5752

16/8/1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (A) fıkrasına göre bazı işlemler ve kağıtlardan alınmakta olan eğitime katkı payının artırılmasına ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 9/6/2003 tarihli ve 024519 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun geçici 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/6/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

K.UNAKITAN

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K.TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z.ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

S.GÜÇLÜ

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

10/6/2003 Tarihli ve 2003/5752 Sayılı Kararnamenin Eki


KARAR

Madde 1.- 16/8/1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (A) fıkrasının 1,4,5,7 ve 9 numaralı bentlerinde yer alan işlem ve kağıtlar için ödenecek eğitim katkı payları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

“A)

1 —

Vergi daireleri ve belediyelere verilen beyannameler ile

 

 

 

Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen sigorta pirim

 

 

 

bildirgeleri:

2.000.000 TL

 

 

Gümrük idarelerine verilen beyannameler:

5.000.000 TL

4 —

 

Silah taşıma ve bulundurma vesikalarından:

50.000.000 TL

 

 

Kara avcılığı ruhsat tezkerelerinden:

25.000.000 TL

5 —

 

Hava yolu ile iç hat yolcu taşımacılığında düzenlenen

 

 

 

- Her bir bilet için:

2.500.000 TL

 

 

- Dönüşlü biletler için:

5.000.000 TL

7 —

 

Cep telefonu için adlarına GSM aboneliği tesis

 

 

 

edilenlerden:

7.000.000 TL

9 —

 

Tapu işlemlerinde harç mükellefiyeti doğuran her bir

 

 

 

işlemin taraflarından:

10.000.000 TL”

Madde 2.- Bu Karar yayımını izleyen 5 inci günde yürürlüğe girer.

Madde 3.- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.