Bütçe Mevzuatı  
Resmi Gazete: 09.02.1999 Salı Sayı: 23606 (Asıl) 
 Bakanlar Kurulu Kararı 
  
KONU                          :  1999 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda
                                      Değişiklik Yapılmasına Dair Karar   
KARAR SAYISI:99/12366
    
            Ekli "1999 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu'nun 1/2/1999 tarihli ve 99/2 sayılı Raporu üzerine, 540 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 3/2/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI

            Bülent ECEVİT
            Başbakan

1999 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

            Madde 1- 13.10.1998 tarih ve 98/11844 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "1999 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar"a aşağıdaki geçici madde ilave edilmiştir.

            Geçici Madde1- Kamu kurum ve kuruluşları 1999 yılının Geçici Bütçe uygulama döneminde aşağıda yer alan hususlara uyarlar.

            a) 1998 yılı ve daha önceki yıllarda taahhüde bağlanmış yatırımlar ile emanet suretiyle yapılmakta olan yatırımların, bütçe türleri itibariyle aşağıda belirtilen harcama sınırları dahilinde, yürütülmesine devam edilir. Yapılacak harcamalar 1999 Yılı Yatırım Programına maledilir.

            Genel ve katma bütçeli kuruluşların yatırımları, 1999 Mali Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşıncaya Kadar Devlet Harcamalarının Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair 4387 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yürütülür.

            Genel ve katma bütçeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, döner sermayeli kuruluşlar, İller Bankası, belediyeler, fon idareleri ve özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar, 1998 Yılı Yatırım Programında yer alan projeleri ile yıl içinde programa alınan projelerine tahsis edilen başlangıç ödeneklerinin aylar itibariyle, her ay için yüzde 10'u hesabıyla bulunacak miktarına kadar harcama yapabilirler. 

            Genel ve katma bütçeli kuruluşların yatırım projelerine tahsis edilen bütçe dışı ödeneklerin kullanımında da aynı usuller uygulanır.

            Bu dönemde yatırım projelerinin parametreleri olarak, 1998 Yılı Yatırım Programında yer alan ve yıl içinde revize edilmiş parametreler esas alınır. Ancak 1998 yılı içinde yapılan ödenek revizyonları ile yatırım programında belirtilen özelleştirme ödenekleri dikkate alınmaz.

            Yatırım projeleri ile ilgili işlemlerde 98/11844 sayılı Karar'da yer alan usullere uyulur.

            b) Kuruluşların 1998 Yılı Yatırım Programında yer alan makina-teçhizat, büyük onarım, idame-yenileme, tamamlama v.b. yıllık projelerinin uygulanmasına 1999 Yılı Geçici Bütçe uygulama döneminde de devam olunur. Ancak bu işlerin ihalesi (c) bendinde belirtilen esaslar dahilinde gerçekleştirilir.

            Kuruluşların yatırım programında ödenekleri toplu olarak verilmiş yıllık projelerden makina-teçhizat, büyük onarım, idame-yenileme ve tamamlama projelerinin detay programları ile alt harcama kalemleri itibariyle tadat edilen ve edilmeyen toplulaştırılmış projelerinin alt harcama kalemleri ile ilgili işlemlerde 98/11844 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 6 ncı maddesi
hükümleri uygulanır. Ancak, söz konusu Kararın 6/a-b maddelerinde belirtilen 30 günlük bildirim süreleri bu Kararnamenin Resmi Gazetede yayımlanmasını müteakip 15 gün olarak uygulanır.

            c) 1999 Yılı Geçici Bütçe uygulama döneminde, 1998 Yılı Yatırım Programında yer alıp, derhal başlanmasında fayda ve zaruret görülen işlerin ihalesi için genel ve katma bütçeli kuruluşlar, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının görüşünü alarak Karar istihsali için Bakanlar Kuruluna başvururlar. Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, döner sermayeli kuruluşlar, İller Bankası, belediyeler, fon idareleri ve özelleştirme kapsamına alınan kuruluşların 1998 Yılı Yatırım Programında yer alan ve derhal başlanmasında fayda ve zaruret görülen işlerinin ihalesinde ise Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının olumlu görüşü alınır.

            d) Genel ve katma bütçeli kuruluşların derhal başlatılmasında fayda ve zaruret görülen yeni yatırımları ile tabii afetler sonucu hasıl olabilecek hasarların telafisine yönelik yatırım projelerinin programa alınması ve ihalesi, Yüksek Planlama Kurulu kararını müteakip Bakanlar Kurulunca karara bağlanır.

            Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, döner sermayeli kuruluşlar, İller Bankası, belediyeler, fon idareleri ve özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda bu tür projelerin programa alınmasında 98/11844 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yer alan usullere uyulur. 

            Madde 2- Bu Karar 1.1.1999 tarihinde yürürlüğe girer.