Bütçe Mevzuatı  
Resmi Gazete: 12.05.1999 Çarşamba Sayı: 23693 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı  
   
KONU: Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının, 1999 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Proğramı'na İlişkin 98/11845 Kararname'nin Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar 
    
KARAR SAYISI:99/12722
      
            Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının, 1999 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı'na ilişkin 13/10/1998 tarihli ve 98/11845 sayılı Kararname'nin eki Karar'da değişiklik yapılması hakkında ilişik Karar'ın yürürlüğe konulması; 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 7/5/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.  
  

                                                                                                                        Süleyman DEMİREL 
                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI 
   
            Bülent ECEVİT   
            Başbakan   
   

7/5/1999 Tarihli ve 99/12722 Sayılı
Kararnamenin Eki
KARAR 

            Madde 1- 8/12/1998 tarihli ve 98/12176 sayılı Kararname ile değişik 13/10/1998 tarihli ve 98/11845 sayılı Kararname'nin eki Karar'ın 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmiştir.  

            "Ana kuruluş içinde veya bağlı ortaklık içinde eleman nakli suretiyle personel ihtiyacının karşılanmasının mümkün olmadığı zorunlu hallerde, ürün alımı yapan tarımsal kuruluşlar dışındaki teşebbüs ve bağlı ortaklıklardan,  

            a) Özkaynakları ile personel giderlerini karşılayabilecek durumda olmayanlar, ilgili Bakanlıkları kanalıyla öncelikle Hazine Müsteşarlığı'nın uygun görüşü alınmak kaydıyla bir önceki yıl içinde ayrılan eleman sayısının  
%20'sini geçmemek üzere,  

            b) Özkaynakları ile personel giderlerini karşılayabilecek durumda bulunan kuruluşlar, bir önceki yılda ayrılan eleman sayısından fazla olmamak kaydıyla ilgili Bakanlıkları aracılığıyla ilettikleri personel taleplerini Hazine Müsteşarlığı'nın değerlendirmesi neticesinde uygun gördüğü sayıda,  

            İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği kapsamında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca yapılacak sınavda başarılı olanlar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği uyarınca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca yapılacak sınavda başarılı olanlardan  

            Devlet Personel Başkanlığı'nın izniyle açıktan personel alabilirler."  

            Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

            Madde 3- Bu Kararı Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.