Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
Resmi Gazete: 23.08.2000 Çarşamba Sayı: 24149 (Asıl) 
Bakanlar Kurulu Kararı
 
Konu  : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Personelinin Ücret ve Diğer Mali Haklarına İlişkin Esasların Tesbit Edilmesi Hakkında Karar
KARAR SAYISI:2000/1118

            Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu personelinin ücret ve diğer mali haklarına ilişkin esasların ekli Kararda belirtildiği şekilde tespit edilmesi; 18/6/1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 6 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 17/8/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
  
Ahmet Necdet SEZER
Cumhurbaşkanı
            Bülent ECEVİT
            Başbakan

17/8/2000 Tarihli ve 2000/1118 Sayılı Kararnamenin Eki
KARAR

            Madde 1- Kurum personeline ödenecek aylık ücret ve diğer mali haklar toplamının net tutarı, Başbakanlık Müsteşarının kadro karşılığı sözleşme ücreti ile her türlü ödemeler dahil toplamının net tutarının %20 fazlasını aşmayacaktır.

            Madde 2- Tavan olarak alınacak bu tutar, Kurumdaki en üst pozisyonu işgal eden personelin sözleşme ücret tavanı olup, diğer pozisyonları işgal edenlere ödenecek ücretler ise bu tavan esas alınarak Kurulca belirlenecektir.

            Madde 3- Kurul, tavan ücreti aşmamak koşuluyla Kurum personeline yapılacak ödemeleri, aylık ücret, ikramiye ve diğer mali haklar adı altında belirlemeye yetkilidir.

            Madde 4- Kurum personeline verilecek aile, doğum, evlenme, sağlık, ölüm, cenaze, yiyecek, ulaşım, giyecek ve kira yardımları şeklindeki sosyal hak ve yardımlar Kurul tarafından ayrıca belirlenir.

            Geçici Madde- Naklen geldikleri kurumlarda, daha yüksek ücret ödenen personele; bu kurumlarda almakta oldukları net ücret aynen ödenmeye devam olunur.

            Madde 5- 3/7/2000 tarihli ve 2000/1005 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

            Madde 6- Bu Karar 15/5/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

            Madde 7- Bu Kararı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu yürütür.