Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
Resmi Gazete: 01.06.2000 Perşembe Sayı: 24066 (Mük.) 
Bakanlar Kurulu Kararı
 
Konu  : Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca Tahsil Olunacak Primler Hakkında Karar
KARAR SAYISI:2000/682

            Ekli "Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca Tahsil Olunacak Primler Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; 4389 sayılı Bankalar Kanununun 15 inci maddesinin (6) numaralı fıkrasının (a) bendi ile geçici 1 inci maddesinin (c) fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu'nca 31/5/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Ahmet Necdet SEZER
Cumhurbaşkanı
            Bülent ECEVİT
            Başbakan

Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca Tahsil Olunacak Primler Hakkında Karar            Madde 1- Türkiye'de faaliyet gösteren ve mevduat kabulüne yetkili bulunan bankaların, yurt içi şubelerinde gerçek kişiler tarafından açılmış olan Türk Lirası cinsinden tasarruf mevduatı ile tasarruf mevduatı niteliğini haiz altın depo ve döviz tevdiat hesapları mevduat sigortasına tabidir.

            Türkiye'de münhasıran kıyı bankacılığı faaliyeti göstermek üzere kurulan bankalarda bulunan mevduat, mevduat sigortasına tabi değildir.

            Madde 2- Bu Kararda geçen;

            Kanun: 4389 sayılı Bankalar Kanununu,

            Bakan: Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanı,

            Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,

            Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

            Merkez Bankası: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketini,

            Fon: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunu,

            Yurt içi şube: Türkiye'de faaliyet gösteren ve mevduat kabulüne yetkili bulunan bankaların, yurt dışında ve off-shore merkezlerde faaliyet gösteren şubeleri hariç olmak üzere, yurt içindeki şubelerini,

            Rasyolar: Kanunun 13 üncü maddesine göre yürürlüğe konulan standart oranları, ifade eder.

            Madde 3- Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak açılan ya da yenilenen hesaplara uygulanmak üzere, 1 inci maddede tanımlanan hesapların anapara ve faiz tutarları toplamının, 31/12/2000 tarihine kadar uygulanmak üzere 100 milyar Türk Lirasına, 1/1/2001 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 50 milyar Türk Lirasına kadar olan kısmı sigorta kapsamındadır.

            Mudilerine Fon'dan ödeme yapılacak bankanın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul izninin kaldırıldığı tarih itibarıyla mevduat hesaplarına tahakkuk ettirdiği faizlerin, sözkonusu tarih itibarıyla mevduat toplamları en yüksek beş bankaca uygulanan faiz oranlarının ortalaması ile bankaca kamuya ilan edilen ve Merkez Bankasına bildirilen azami faiz oranları üzerinden hesaplanacak tutarları aşan kısmı, birinci fıkradaki sınır içinde kalsa dahi, sigorta kapsamında değildir.

            Sigorta kapsamında Türk Lirası olarak yapılacak ödemelerde, bankanın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul izninin kaldırıldığı tarihteki Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınır. Altın depo hesaplarının Türk Lirası karşılıkları ise, bankanın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul izninin kaldırıldığı tarihteki İstanbul Altın Borsası seans kapanış fiyatına ve Merkez Bankası döviz alış kurlarına göre belirlenir.

            Madde 4- Tasarruf mevduatı sigorta primleri; bankaların, Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca düzenledikleri üç aylık hesap özetleri esas alınarak hesaplanır. Prim oranı, 1 inci maddede tanımlanan hesaplar toplamının üçer aylık dönemler itibarıyla;

            a) Rasyoların tamamını tutturan bankalar için onbinde 25'i,

            b) Rasyolardan herhangi birini tutturamayan bankalar için onbinde 26'sı olarak uygulanır.

            Madde 5- Prim hesaplamalarına esas teşkil eden üç aylık hesap özetleri ile tasarruf mevduatı niteliğini haiz altın depo ve döviz tevdiat hesaplarına ait dökümlerin gönderilme ve tasarruf mevduatı sigorta primlerinin ödenme tarihleri Fon tarafından belirlenir.

            Madde 6- 1 inci maddede tanımı yapılan Türk Lirası tasarruf mevduatı hesapları ve tasarruf mevduatı niteliğindeki altın depo ve döviz tevdiat hesaplarından 3 üncü maddede belirtilen ve bir bankadaki bir kişiye ait sigortaya tabi miktar dahilindeki tasarruf mevduatlarının döviz ve Türk Lirası olmak üzere ayrı ayrı toplamları, her yılın Haziran ve Aralık ayları itibariyle ve takip eden ayın sonuna kadar Fon'a bildirilir. Altın depo ve döviz tevdiat hesapları ile ilgili olarak dönemin son günündeki İstanbul Altın Borsası seans kapanış fiyatı ve Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz alış kurları esas alınır.

            Madde 7- Her prim tahsil döneminde Kanun ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ile bu kanunlara ilişkin kararnameler ve tebliğlerle belirlenmiş yükümlülüklerden bir veya birkaçını yerine getirmeyen bankaların prim oranı Kurul'ca bir katına kadar artırılabilir.

            Madde 8- Bankalar, bir kişiye ait tasarruf mevduatı ile bu mahiyetteki altın depo ve döviz tevdiat hesaplarının sigorta kapsamında olan kısımları hakkında bu Kararın 3 üncü maddesinde belirtilen esasları ihtiva eden yazılı açıklamayı şubelerinin görünen bir yerine asmak zorundadırlar.

            Madde 9- 2/2/1992 tarihli ve 92/2707 sayılı Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

            Geçici Madde 1- Kurumun faaliyete başlayacağı tarihe kadar, bu Karar ile Kurula verilen yetkiler Bakan tarafından kullanılır.

            Geçici Madde 2- Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış olan hesaplara vadeleri sonuna kadar 2/2/1992 tarihli ve 92/2707 sayılı Kararname hükümleri uygulanır.

            Madde 10- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 11- Bu Kararı Kurul yürütür.