Banka ve Kambiyo Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 07.03.2002 PerşembeSayı: 24688(Asıl) 

Bakanlar Kurulu Kararı
 

Konu  :

Mevduat ve Kredi İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları ile Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Karar

 

 

KARAR SAYISI:2002/3707             Ekli "Mevduat ve Kredi İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları ile Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 2.11.2001 tarihli ve 3390 sayılı yazısı üzerine, 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 20 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre, Bakanlar Kurulunca 4.2.2002 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Başbakan

 

 

 

 

 

D.BAHÇELİ

Devlet Bak.ve Başb.Yrd.

H.H.ÖZKAN

Devlet Bak.ve

Başb.Yrd.

M.YILMAZ

Devlet Bak.ve

Başb.Yrd.

Prof.Dr.N.ÇAĞAN

Devlet Bakanı V.

 

 

 

 

Prof.Dr.T.TOSKAY

Devlet Bakanı

M.KEÇECİLER

Devlet Bakanı

Prof.Dr.Ş.S.GÜREL

Devlet Bakanı

F.BAL

Devlet Bakanı

 

 

 

 

N.ARSEVEN

Devlet Bakanı

M.YILMAZ

Devlet Bakanı

Prof.Dr.R.MİRZAOĞLU

Devlet Bakanı

Dr.Y.KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

 

 

 

 

H.GEMİCİ

Devlet Bakanı

Prof.Dr.Ş.ÜŞENMEZ

Devlet Bakanı

E.S.GAYDALI

Devlet Bakanı

F.ÜNLÜ

Devlet Bakanı

 

 

 

 

R.DOĞRU

Devlet Bakanı

R.ÖNAL

Devlet Bakanı

Prof.Dr.H.S.TÜRK

Adalet Bakanı

S.ÇAKMAKOĞLU

Milli Savunma Bakanı

 

 

 

 

R.K.YÜCELEN

İçişleri Bakanı

Prof.Dr.Ş.S.GÜREL

Dışişleri Bakanı V.

S.ORAL

Maliye Bakanı

M.BOSTANCIOĞLU

Milli Eğitim Bakanı

 

 

 

 

Prof.Dr.A.AKCAN

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Doç.Dr.O.DURMUŞ

Sağlık Bakanı

O.VURAL

Ulaştırma Bakanı

Prof.Dr.H.Y.GÖKALP

Tarım ve Köyişleri

Bakanı

 

 

 

 

Y.OKUYAN

Çalışma ve Sos. Güv.Bakanı

A.K.TANRIKULU

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Z.ÇAKAN

Enerji ve Tabii Kay.Bakanı

M.İ.TALAY

Kültür Bakanı

 

 

 

 

M.TAŞAR

Turizm Bakanı

Prof.Dr.N.ÇAĞAN

Orman Bakanı

F.AYTEKİN

Çevre Bakanı

 

Mevduat ve Kredi İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları ile

Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Karar

             Amaç ve Kapsam

             Madde 1- Bu Kararın amacı, bankaların kredi işlemleri ve mevduat kabulünde uygulayacakları faiz oranları ile sağlayacakları diğer menfaatlere ilişkin esas ve şartları belirlemektir.

 

             Mevduat ve Kredi Faiz Oranları

             Madde 2- Bankaların mevduata ve kredilere uygulayacakları azami faiz oranları, bu oranların kısmen veya tamamen serbest bırakılması Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca yayımlanacak tebliğlerle düzenlenir. Bankalar mevduata peşin faiz veremezler.


             Mevduat ve Kredilerde Faiz Dışındaki Diğer Menfaatler

             Madde 3- Bankalar mevduata faiz dışında menfaat temin edemezler. Mevduat sahipleri lehine verilecek özel sigorta teminatı bu düzenlemenin dışındadır.

             Bankaların kredi işlemlerinde sağlayacakları faiz dışındaki diğer menfaatlerin ve tahsil olunacak masrafların nitelikleri ile azami miktar ya da oranları, bunların kısmen veya tamamen serbest bırakılması Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca yayımlanacak tebliğlerle düzenlenir.

 

             Bildirme ve İlan

             Madde 4- Bankalar mevduat ve kredi faiz oranlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirmek ve bu oranları banka şubelerinde halkın görebileceği şekilde ilan etmek zorundadırlar. İlan ve bildirime ilişkin esaslar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca düzenlenir.

 

             Faiz Oranlarının Değiştirilmesi

             Madde 5- Mevduat faiz oranlarının değiştirilmesi halinde evvelce açılmış mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranları vadeleri sonuna kadar değiştirilemez.

             Kredi faiz oranları, açılmış ve açılacak kredi hesaplarına ilan tarihinden itibaren uygulanabilir.

 

             Vadeden Önce Para Çekilmesi

             Madde 6- Bankaların onayı ile vadesinden önce çekilen vadeli mevduata vadesiz mevduat faiz oranı uygulanır.

 

             Karar ve Tebliğlere Aykırılık

             Madde 7- Bu Karar ve bu Karara ilişkin olarak çıkarılan tebliğlere aykırı işlem yapılması halinde ilgililer hakkında 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 21 inci maddesi hükmü uygulanır.

 

             Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

             Madde 8- 30/6/1987 tarihli ve 87/11921 sayılı Kararname ve 18/8/1992 tarihli ve 92/3469 sayılı Kararname ile bu kararnamelerde değişiklik yapan kararnameler yürürlükten kaldırılmıştır.

             Geçici Madde- Bu Kararın yayımı tarihinden önce başlamış uygulamalar, ilgili karar hükümlerine tabidir.

 

             Yürürlük

             Madde 9- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.