Banka ve Kambiyo Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 24.12.2005 Cumartesi Sayı: 26033(Asıl) 

Bakanlar Kurulu Kararı
 

Konu  :

Bankalar Kanununun 14 üncü maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Uyarınca Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan T. İmar Bankası T.A.Ş. Nezdinde Bulunan Tasarruf, Ticari Kuruluşlar ve Diğer Kuruluşlar Mevduatının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Ödenmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

 

 

KARAR SAYISI:2005/9828

Ekli "Bankalar Kanununun 14 üncü Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Uyarınca Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan T. İmar Bankası T.A.Ş. Nezdinde Bulunan Tasarruf, Ticari Kuruluşlar ve Diğer Kuruluşlar Mevduatının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Ödenmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Hazine Müsteşarlığı ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun müşterek önerisine dayanan Devlet Bakanlığı'nın 29/12/2003 tarihli ve 73634 sayılı yazısı üzerine, 31/7/2003 tarihli ve 4969 sayılı Kanunun değişik geçici 2 nci maddesi ile 16/12/2003 tarihli ve 5021 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 29/12/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

Ahmet Necdet SEZER

 CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

A. GÜL

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

A. ŞENER

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

M. A. ŞAHİN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

B. ATALAY

  Devlet Bakanı

A. BABACAN

Devlet Bakanı

M. AYDIN

Devlet Bakanı

N. ÇUBUKÇU

Devlet Bakanı

A. COŞKUN

Devlet  Bakanı V.

C. ÇİÇEK

Adalet Bakanı

M. V.GÖNÜL

Milli Savunma Bakanı

A.AKSU

İçişleri Bakanı

K. UNAKITAN

Maliye Bakanı

H. ÇELİK

Milli Eğitim Bakanı

F. N.ÖZAK

Bayındırlık ve İskan Bakanı

R.AKDAĞ

Sağlık Bakanı

B. YILDIRIM

Ulaştırma Bakanı

M. M. EKER

Tarım ve Köyişleri Bakanı

M. BAŞESGİOĞLU

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. COŞKUN

Sanayi ve Ticaret Bakanı

M.H.GÜLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

A. KOÇ

Kültür ve Turizm Bakanı

O. PEPE

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

 

Bankalar Kanununun 14 üncü Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Uyarınca Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan T. İmar Bankası T.A.Ş. Nezdinde Bulunan Tasarruf, Ticari Kuruluşlar ve Diğer Kuruluşlar Mevduatının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Ödenmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Karar

 

Madde 1- Bu Kararın amacı, 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. nezdinde bulunan tasarruf mevduatı ile Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. tarafından kabul edilen ticari kuruluşlar mevduatı ile diğer kuruluşlar mevduatının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca ödenmesine ilişkin esas ve usullerin 31/7/2003 tarihli ve 4969 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası ile 16/12/2003 tarihli ve 5021 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmesidir.

 

Madde 2- Bu Kararda geçen;

Müsteşarlık : T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığını,

Fon : Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunu,

Banka : Türkiye İmar Bankası T.A.Ş.'yi

Kanun : 4389 sayılı Bankalar Kanununu,

 

Tasarruf Mevduatı : 4389 sayılı Bankalar Kanununun 10 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrasında tanımlanan mevduatı,

Ticari Kuruluşlar Mevduatı: 29/3/2002 tarihli ve 24710 sayılı Resmi Gazete’de

yayımlanan Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğin 5 inci maddesinde tanımlanan mevduatı,

 

Diğer Kuruluşlar Mevduatı : 29/3/2002 tarihli ve 24710 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğin 7 nci maddesinde tanımlanan mevduatı

 

ifade eder.

 

Madde 3- a) Banka kayıtlarında tasarruf mevduatı olarak izlenen ve aşağıda tanımlanan hesaplar Kanunun 15 ve 16 ncı maddeleri uyarınca sigorta kapsamındaki tasarruf mevduatı olarak kabul edilmez ve bu hesaplara ilişkin Fon tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz.

 

1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun Bankanın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme iznini kaldırdığı tarihten geriye doğru bir ay içinde (3/6/2003 tarihi dahil), kıyı bankalarındaki hesapları Fon'ca sağlanan mevduat güvencesi kapsamına almak amacına matuf olarak Bankanın yurt içi kayıtlarına muhabir bankaca karşılığı nakden veya Bankanın dışındaki bir başka banka aracılığıyla ödenmeksizin aktarıldığı tespit edilen hesaplar,

 

2. Kanunun ilgili maddeleri uyarınca Bankanın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldırıldığı tarihten sonra açıldığı tespit edilen hesaplar,

 

3. (1) numaralı bentte belirtilen tarihte veya bu tarihten sonra Banka tarafından karşılığında Devlet iç borç senedi bulunmamasına rağmen ikinci piyasada Devlet iç borç senedi satışı adı altında toplanan tutarları Fon'ca sağlanan mevduat güvencesi kapsamına almak amacına matuf olarak tasarruf mevduatına aktarıldığı tespit edilen hesaplar,

 

4. (1), (2) ve (3) numaralı bentlerde belirtilen haller dışında kalan, ancak muvazaalı olduğu Fon tarafından tespit edilen hesaplar.

 

b) Banka kayıtlarında tasarruf mevduatı olarak izlenen hesaplardan, vade başlangıç tarihi hesap açılış tarihinden önce olanlara tasarruf mevduatı sigortası kapsamında tahakkuk ettirilecek faizler hesap açılış tarihi esas alınarak hesaplanır ve vade başlangıç tarihi ile hesap açılış tarihi arasında tahakkuk edecek faizler Kanunun 15 ve 16 ncı maddeleri uyarınca sigorta kapsamındaki tasarruf mevduatı olarak kabul edilmez ve bu faizlere ilişkin Fon tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz.

 

Madde 4 -a) Banka kayıtlarında ticari kuruluşlar ve diğer kuruluşlar mevduatı olarak izlenen tutarlardan; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan Bankanın doğrudan ve dolaylı olarak banka sermayesinde payı olan her türlü ortakları ile bunların ana, baba, eş ve çocukları ile bankanın yönetim kurulu ve kredi komitesi başkan ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları, imzaları bankayı ilzam eden memurları ile şube müdürleri veya bunlar adına hareket eden kişiler veya bu fıkrada belirtilen kişilerin ayrı ayrı veya birlikte doğrudan veya dolaylı olarak yönetim ve denetimine sahip oldukları kuruluşlara ait ticari kuruluşlar ve diğer kuruluşlar mevduatı hesapları, Türkiye İmar Bankası T.A.Ş.'nin personelinin kurmuş olduğu munzam veya yardımlaşma sandık ve vakıflarına ait mevduat hesapları, Kanunun ilgili maddeleri uyarınca Bankanın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldırıldığı tarihten sonra açıldığı tespit edilen hesaplar ile muvazaalı olduğu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından tespit edilen hesaplar için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca herhangi bir ödeme yapılmaz.

 

b) Banka kayıtlarında ticari kuruluşlar ve diğer kuruluşlar mevduatı olarak izlenen hesaplardan, vade başlangıç tarihi hesap açılış tarihinden önce olanlara 3/7/2003 tarihi itibarıyla tahakkuk ettirilecek faizler, hesap açılış tarihi esas alınarak hesaplanır ve vade başlangıç tarihi ile hesap açılış tarihi arasında tahakkuk edecek faizlere ilişkin olarak, 5021 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (a) fıkrası kapsamında Fon tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz.

 

Madde 5 -a) 3 üncü maddede belirtilen hesaplar ile Kanunun 15 inci maddesinin (6) numaralı fıkrasının (b) bendinde belirtilenler haricindeki tasarruf mevduatı, Kanunun 16 ncı maddesinin (3) numaralı fıkrası çerçevesinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından Kanunun 15 inci maddesinin (6) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca belirlenen esaslar ve usuller dahilinde ve ekte yer alan taahhütname alınmak kaydıyla bu Kararın 6 ncı maddesinde belirtilen şekilde ödenir. Ödeme yapılacak kişilerin, hesap cüzdanı veya hesabın varlığını tevsik edici diğer belgeler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport, ikametgah senedi veya yabancılar için ikametgah adresini gösterir resmi bir

 

belge ve vergi numarası ibraz etmeleri zorunludur. Elinde hesap cüzdanı veya hesabın varlığını tevsik edici diğer belgeler bulunmayan mudiler için Banka kayıtları esas alınır. Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bildirme yükümlülüğü ile Türkiye'de vergi mükellefi olmadığını yazılı olarak beyan etmeleri halinde vergi numarası bildirme yükümlülüğü aranmaz.

 

b) 5021 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi çerçevesinde, 4 üncü maddedebelirtilenler haricindeki ticari kuruluşlar ve diğer kuruluşlar mevduatı, ekte yer alan taahhütname alınmak kaydıyla bu Kararın 6 ncı maddesinde belirtilen şekilde ödenir. Ödeme yapılacak gerçek kişilerin, hesap cüzdanı veya hesabın varlığını tevsik edici diğer belgeleri, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport, ikametgah senedi veya yabancılar için ikametgah adresini gösterir resmi bir belge ve vergi numarası ibraz etmeleri zorunludur. Ödeme yapılacak tüzel kişilerin, hesap cüzdanı veya hesabın varlığını tevsik edici diğer belgeleri, ticaret veya ilgili sicile kayıtlı olduğunu gösterir belgeleri ile vergi numarasını ve imza sirkülerini; işlemleri tüzel kişiler adına gerçekleştiren gerçek kişilerin ise Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport, ikametgah senedi veya yabancılar için ikametgah adresini gösterir resmi bir belge ve vergi numarası ibraz etmeleri zorunludur. Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bildirme yükümlülüğü ile Türkiye'de vergi mükellefi olmadığını yazılı olarak beyan etmeleri halinde vergi numarası bildirme yükümlülüğü aranmaz.

 

Madde 6- a) 4 üncü ve 5 inci maddeler çerçevesinde, tasarruf mevduat hesapları ile ticari kuruluşlar ve diğer kuruluşlar mevduatları ile ilgili olarak kendisine ödeme yapılacak kişilerden;

 

1. 3/7/2003 tarihine kadar, bu Kararın 9 uncu maddesinin (c) bendinde belirtilen şekilde yürütülen brüt faiz tutarları dahil olmak üzere, mevduat tutarı 10 milyar TL.'yi aşmayanlara mevduatının tamamına eşit tutarda, brüt faiz tutarı dahil mevduat tutarı 10 milyar TL.'yi aşanlara ise 10 milyar TL. tutarında, hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası A.Ş. nezdinde vadesiz mevduat hesabı açılır. Söz konusu brüt faiz tutarı, 3/7/2003 tarihine kadar yürütülen faizden yasal kesintilerin (Gelir Vergisi Stopajı+SSDF+Özel İşlem Vergileri) düşülmesinden önceki tutarı ifade eder.

 

2. 3/7/2003 tarihine kadar, bu Kararın 9 uncu maddesinin (c) bendinde belirtilen şekilde yürütülen brüt faiz tutarları dahil olmak üzere, mevduat tutarı 10 milyar TL.'yi aşanların bakiye alacakları için bu Kararın 7 nci maddesinde belirtilen vadelerde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. nezdinde vadelerine kadar blokeli mevduat hesapları açılır ve bedeli T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye Fon tarafından bu Kararın 12 nci maddesinde belirtildiği şekilde ödenir. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. nezdinde açılacak mevduat hesapları, tasarruf mevduatı hesapları için tasarruf mevduatı hesabı, ticari kuruluşlar mevduatı ve diğer kuruluşlar mevduatı için ise ilgisine göre ticari kuruluşlar mevduatı ve diğer kuruluşlar mevduatı şeklinde açılır.

 

b) Bu Karar kapsamında alacaklı olanların, Türkiye İmar Bankası T.A.Ş.'de hem tasarruf mevduatı hesabı hem de ticari kuruluşlar ve diğer kuruluşlar mevduatı alacağı bulunması halinde, söz konusu kişilere yapılacak ödemeler tasarruf mevduatı için ayrı, diğer ödemeler için ayrı hesaplanır.

 

c) Söz konusu hesaplar; rehin, haciz, temlik ve benzeri hukuki ilişkilere konu edilseler dahi, vadelerinden önce hesap sahipleri veya diğer hak sahipleri tarafından T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'den talep edilemez. 4969 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası ile 5021 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin (b) fıkrasında belirtilen hallerin tespiti halinde ilgili kişilere herhangi bir ödeme yapılmaz.

 

d) Mudilere yapılacak nakit ödemelerde ve söz konusu alacaklılar adına açılacak hesaplarda Fon tarafından T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye verilecek bilgiler esas alınır. Söz konusu kişilere yapılacak ödemelerle ilgili diğer hususlar, Fon ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. arasında düzenlenecek protokol ile belirlenir.

 

e) Fona, herhangi bir sebeple borçlu olanların bu Karar kapsamındaki alacakları, öncelikle Fona olan borçlarına mahsup edilir. Bu hüküm, ödeme tarihinden önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak yazılı bildirime istinaden diğer amme alacakları için de uygulanır.

 

Madde 7- Bu Kararın 6 ncı maddesi uyarınca hak sahiplerine ödenecek tutar olan 10 milyar TL.'yi aşan miktarda alacağı olan hak sahiplerinin bakiye alacak tutarının;

 

a) 5 milyar TL.'ye kadar olan kısmı için 3 ay vadeli,

 

b) 5 milyar TL.'den 15 milyar TL.'ye kadar olan kısmı için 12 ay vadeli,

 

c) 15 milyar TL.'den 30 milyar TL.'ye kadar olan kısmı için 18 ay vadeli,

 

d) 30 milyar TL.'den 60 milyar TL.'ye kadar olan kısmı için 24 ay vadeli,

 

e) 60 milyar TL.'den 170 milyar TL.'ye kadar olan kısmı için 30 ay vadeli,

 

f) 170 milyar TL. ve üzerindeki kısmı için ise 36 ay vadeli

 

hesaplar hak sahipleri adına, Fon tarafından T.C. Ziraat Bankası A.Ş nezdinde açtırılır.

 

Madde 8- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. nezdinde bu Karar çerçevesinde açılan hesaplara, Fon tarafından açıldığı tarihi izleyen iş günü valörü uygulanır. Üç ay vadeli hesaplar vade sonunda tahakkuk etmiş faizi ile birlikte ödenir. Diğer vadeli hesaplara altışar ayda bir faiz tahakkuk ettirilir ve tahakkuk ettirilen faiz ilgililere nakden veya hesaben ödenir. Söz konusu hesaplara uygulanacak faiz oranı, ilgili faiz tahakkuk dönemi sonunda Devlet İstatistik Enstitüsünce en son açıklanan Tüketici Fiyat Endeks sayısının tahakkuk dönemi başlangıç tarihinde en son açıklanan Tüketici Fiyat Endeks sayısına bölünmesi ile bulunan orandır. Vadesinde talep edilmeyen vadeli hesapların anapara ve vadesi gelmiş veya gelmemiş vadeli hesaplara tahakkuk ettirilen faizler T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından vadesiz hesaplarda takip edilir ve faiz uygulanmaz.

 

Madde 9- Bu Karar çerçevesinde mudilere nakden veya hesaben yapılacak ödemelerin hesabında aşağıdaki esaslar uygulanır.

 

a) Bir mudinin Bankada birden fazla mevduat hesabı bulunması halinde, bunların toplam tutarı dikkate alınır.

 

b) Müşterek tasarruf edileceği önceden belirlenmiş ve bu hususta gerekli hukuki belgeleri oluşturulmuş hesaplar için, hesap pay oranı belirlenmişse ilgilinin mevduat tutarı hesap pay oranı kullanılarak, hesap pay oranı belirlenmemişse hesap tutarı müşterek hesabı olanların sayısına bölünmek suretiyle mudilerin ayrı ayrı mevduat tutarı belirlenir.

 

c) Bankanın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul izninin kaldırıldığı tarih olan 3/7/2003 tarihi itibariyle tasarruf mevduat toplamları en yüksek beş bankaca tasarruf mevduatına uygulanan faiz oranlarının ortalaması ile Bankanın kamuya ilan ettiği ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirdiği azami faiz oranlarını aşmamak kaydıyla, tasarruf mevduat hesaplarına 3/7/2003 tarihi itibariyle tahakkuk ettirilecek brüt faizlerden yasal kesintiler düşüldükten sonra kalan tutarlar da bu Kararla belirlenen ödeme usul ve esasları çerçevesinde ödenir.

 

d) Döviz hesapları ile ilgili olarak yapılacak ödemelerde Bankanın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldırıldığı 3/7/2003 tarihinde geçerli olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınır.

 

Madde 10- Bu Karar çerçevesinde ticari kuruluşlar ve diğer kuruluşlar mevduatı mudilerine nakden veya hesaben yapılacak ödemelerin hesabında; bu Kararın 9 uncu maddesinin (a), (b) ve (d) bentlerindeki hükümler aynen, (c) bendindeki hüküm ise bentte yer alan "tasarruf mevduatı" ibarelerinin "ticari kuruluşlar ve diğer kuruluşlar mevduatı" ibaresi olarak kabulü ile uygulanır.

 

Madde 11- Bankaca, tasarruf mevduatı, ticari kuruluşlar mevduatı ve diğer kuruluşlar mevduatına elektronik fon transferi veya havale gerekçe gösterilerek verilen borç kayıtları, elektronik fon transferi veya havale işleminin gerçekleşmediğinin fiilen tespiti halinde iptal edilir ve bu Karar çerçevesinde işleme tabi tutulur.

 

Madde 12- Fon, mudiler adına açılacak hesaplardan dolayı T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye olan yükümlülüğünü söz konusu kişilere yapılması öngörülen vadelerle ve faizle uyumlu olarak Hazine Müsteşarlığı tarafından Fon'a ihraç olunacak özel tertip Devlet iç borçlanma senetleri ile öder. Özel tertip Devlet iç borçlanma senetlerinin tasarruf mevduatı ödemeleri için verilen kısmı, Fon'a ikrazen ihraç edilir. Hesap mutabakat sorunu nedeniyle Fon'ca mudiler adına ilk aşamada T.C. Ziraat Bankası A.Ş. nezdinde hesap açılamamakla beraber, mutabakatın gerçekleştirilmesini müteakip Fon tarafından adlarına açılacak vadeli hesaplara, açıldıkları tarihe bakılmaksızın bu Karar kapsamında açılan ilk vadeli hesaplara uygulanan valör ve vadeler uygulanır.

 

Madde 13- Mudilere ödenecek miktarlardan bu tutarların T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye devredilene kadar geçen sürede doğmuş ve doğacak alacaklarından ve aktarmadan sonraki tutarların, belirlenen esas ve usullere göre yapılacak ödemelerden kaynaklanan her türlü ihtilaf ve itirazın muhatabı Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. ve iflasına karar verilmesi halinde müflis Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. iflas masasıdır.

 

Madde 14- Bu Kararın uygulanmasında karşılaşılan tereddütler ilgisine göre Hazine Müsteşarlığı ve/veya Fon tarafından giderilir.

 

Madde 15- 31/5/2000 tarihli ve 2000/682 sayılı Kararnamenin eki "Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca Tahsil Olunacak Primler Hakkında Karar", Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca hükümsüz kalmıştır.

 

Madde 16- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 17- Bu Karar Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun ilgili olduğu Bakan tarafından müştereken yürütülür.

 

 

TAAHHÜTNAME VE İBRANAME

-----------------------

 

 

Türkiye İmar Bankası T.A.Ş.'nin Şubesi/Şubeleri nezdinde adıma açılan ve ekli listede kayıtlı Türk Lirası ve/veya yabancı paradan oluşan mevduatım üzerinde gerçek ve/veya tüzel kişiler lehine tesis edilmiş rehin ve/veya adli ve/veya idari mercilerce konulmuş haciz, tedbir, rehin, blokaj vesaire gibi herhangi bir takyidat bulunmadığını ve/veya kısmen veya tamamen bunlar üzerinde tasarruf etme hakkımı engelleyici bir kısıtlama olmadığını, Türkiye İmar Bankası T.A.Ş.'ye ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (Fon) herhangi bir borcumun bulunmadığını beyan ve taahhüt etmek suretiyle ekli listede belirtilen mevduat anapara ve faiz tutarına mahsuben toplam ..............................TL.'yi nakden ve hesaben aldım.

 

 

Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. hesaplarında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Fon ve Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. tarafından yapılan ve bundan sonra yapılacak olan incelemelerde beyanımın aksine bir durum ortaya çıkar ve üzerinde kısıtlama bulunan hesabımın serbest bırakıldığı ve/veya tarafıma fazladan veya haksız ödeme yapıldığı tespit edilirse, tarafıma haksız olarak veya fazladan ödenen meblağı, başvuru sırasında ibraz ettiğim ikametgah ilmuhaberindeki adresime yapılacak ilk bildirimden itibaren 1 gün içerisinde 16/12/2003 tarihli ve 5021 sayılı Kanun hükümleri uyarınca iade edeceğimi, etmediğim takdirde bu meblağın 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre Fon tarafından tahsil edileceğini, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'de adıma açılan ve üzerinde bloke bulunan hesabın, doğabilecek borcumun teminatı olarak yine aynı Kanun hükümleri uyarınca başka bir işleme gerek kalmaksızın Fon adına rehinli olduğunu, 18/6/1999 tarihli ve 4389 sayılı Kanun ve/veya bu Kanun hükümleri uyarınca yapılan ve/veya yapılacak ödemelere ilişkin olarak Başbakanlık ve/veya Hazine Müsteşarlığı ve/veya Fon ve/veya T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aleyhine herhangi bir dava açmayacağımı, açmış bulunduğum dava bulunmadığını ve/veya açmış bulunduğum davadan feragat ettiğimi veya derhal feragat edeceğimi, etmediğim takdirde yapılan ödemenin durdurulacağını ve nakden ödenen meblağı derhal iade edeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

Fon tarafından tarafıma yapılacak ödeme için ibraz etmiş olduğum belgelerin gerçeği yansıttığını, anılan belgelerin sahte olduğu ve/veya üzerinde tahrifat yapıldığı ve/veya sonradan üretilen belge niteliğinde olup geçerliliğinin bulunmadığı ve benzeri nedenlerle hukuka, mevzuata ve/veya gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması halinde doğacak her türlü hukuki, mali ve cezai tüm sorumluluğun tarafıma ait olacağını ayrıca kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla tahsil ettiğim tutarlar ve adıma açılan hesaplardan dolayı Fondan herhangi bir hak ve alacağım kalmadığını beyan ve kabul ederim.

 

 

İSİM :                                                                       TARİH:

İMZA :

ADRES:

 

Ek: Liste

 

 

(BU KISIM BANKA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR)

TUTANAK

.............................. adlı müşteri, yukarıdaki beyanı imzalamaktan imtina ettiğinden

kendisine ödeme yapılmamıştır.

İSİM :                                                                         TARİH:

İMZA :