Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
Resmi Gazete: 14.08.1999 Cumartesi Sayı: 23786 
  Bakanlar Kurulu Kararı   
   
Konu  :  Banka Kredilerinin Niteliklerine Uygun Olarak Muhasebeleştirilmesi, Değerlendirilmesi ve Kredi Karşılıkları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
KARAR SAYISI:99/13202
       
            Ekli "Banka Kredilerinin Uygun Olarak Muhasebeleştirilmesi, Değerlendirilmesi ve Kredi Karşılıkları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 29/7/1999 tarihli ve 54512 sayılı yazısı üzerine, 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 11 inci maddesinin (12) numaralı fıkrası ile geçici 1 inci maddesinin (c) fıkrasına göre Bakanlar Kurulu'nca 30/7/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
Süleyman DEMİREL
Cumhurbaşkanı
            Bülent ECEVİT 
            Başbakan 
BANKA KREDİLERİNİN NİTELİKLERİNE UYGUN OLARAK MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, DEĞERLENDİRİLMESİ VE KREDİ KARŞILIKLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
            Madde 1 - 30/12/1997 tarihli ve 97/10497 sayılı Kararnamenin eki "Banka Kredilerinin Niteliklerine Uygun Olarak Muhasebeleştirilmesi, Değerlendirilmesi ve Kredi Karşılıkları Hakkında Karar'ın 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi ile aynı maddenin son paragrafının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 
            "4. Gayrinakdi kredilerin, tazmin edilen ya da nakit krediye dönüşen bedellerinin tazmin tarihinden ya da nakit krediye dönüştüğü tarihten itibaren 30 gün içinde tahsil edilmemesi." 

            "Bu zorunluluk, gayrinakdi kredilerin 30 gün içinde tahsil edilemeyen; nakdi krediye dönüşmüş ya da tazmin edilmiş bedelleri için de geçerlidir. 

            Madde 2 - Aynı Karar'ın 5 inci maddesinin "I inci Grup Teminatlar" bölümünün son bendi "Firmaların kamu kurumları nezdindeki doğmuş istihkak alacaklarının temliki veya rehni" şeklinde değiştirilmiş ve "II nci Grup Teminatlar" bölümüne aşağıdaki bentler eklenmiştir.

            "Ticari İşletme rehni,
            - İhracat vesaiki,
            - Taşıt rehni,
            - Gemi ipoteği,"

            Madde 3 - Aynı Karar'ın 6 ncı maddesinin (a) fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "a) Genel Karşılık: Bankalar, nakdi kredileri ile I inci grup teminata bağlı tasfiye olunacak alacakları toplamının % 0.5'i ve teminat mektupları, aval ve kefaletleri ile diğer gayrinakdi kredileri toplamının % 0.1'i oranında genel karşılık ayırmak zorundadırlar."

            Madde 4 - Aynı Karar'ın 8 inci maddesinin sonuna aşağıdaki hüküm eklenmiştir.

            "Mevduat kabul etmeyen bankalar için genel ve özel karşılık oranları % 0 olarak dikkate alınır."

            Geçici Madde - 30/12/1997 tarihli ve 97/10497 sayılı Kararnamenin eki "Banka Kredilerinin Niteliklerine Uygun Olarak Muhasebeleştirilmesi, Değerlendirilmesi ve Kredi Karşılıkları Hakkında Karar'ın 2 nci maddesinin son paragrafının son cümlesindeki bir aylık süre 31/12/1999 tarihine kadar 60 gün olarak uygulanır. 1/1/2000 tarihinden itibaren bir aylık sürenin uygulanmasına devam olunur.

            Madde 5 - Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 6 - Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.