Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
Resmi Gazete: 11.12.1999 Cumartesi Sayı: 23903 (Asıl) 
  Bakanlar Kurulu Kararı  
  
Konu  : Özel Finans Kurumlarının Kurulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
KARAR SAYISI:99/13621
      
            Ekli "Özel Finans Kurumlarının Kurulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 25/10/1999 tarihli ve 77736 sayılı yazısı üzerine, 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 20 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 3/11/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Süleyman DEMİREL
Cumhurbaşkanı
            Bülent ECEVİT
            Başbakan
  
Özel Finans Kurumlarının Kurulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

            Madde 1- 16/12/1983 tarihli ve 83/7506 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın 2 nci maddesinin (c) ve (d) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "c) Cari hesap: Bu hesap, Türk Lirası veya tebliğlerle belirlenecek esaslar dahilinde döviz cinsinden nama yazılı olarak cari hesap cüzdanı karşılığında açılabilen ve istenildiğinde kısmen veya tamamen her an geri çekilebilme özelliği taşıyan, karşılığında hesap sahibine faiz, kar veya her ne nam altında olursa olsun bir bedel ödenmeyen fonların oluşturduğu bir hesap türüdür."

            "d) Katılma hesabı: Kurum'a "kar ve zarara katılma hesabı cüzdanı" karşılığında yatırılan ve bu fonların kullanılmasından doğacak kar ve zararlara katılma sonucunu doğuran, gerçek ve tüzel kişilerce nama yazılı olarak yatırılan fonlardır."

            Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.