Banka ve Kambiyo Mevzuatı  
Resmi Gazete: 22.12.1999 Çarşamba Sayı: 23914 (Mük.) 
Bakanlar Kurulu Kararı
 
Konu  : 4389 Sayılı Bankalar Kanununun Değişik 14 üncü Maddesi Hükümleri Çerçevesinde Bankalarla İlgili Alınacak Tedbirlere İlişkin Ekli Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
KARAR SAYISI:99/13765

            4389 Sayılı Bankalar Kanununun değişik 14 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde bankalarla ilgili alınacak tedbirlere ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; 4491 Sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 21/12/1999 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Süleyman DEMİREL
Cumhurbaşkanı
            Bülent ECEVİT
            Başbakan

21/12/1999 tarihli ve 99/13765 sayılı Kararnamenin Eki Karar

           Madde 1- Bu Kararda geçen;

            a) Bankalar Kanunu; 4491 sayılı Kanunla değişik 4389 sayılı Bankalar Kanununu,

            b) Fon; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunu,

            c) Bakan; Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanını ifade eder.

           Madde 2- Mali bünyesinin taahhütlerini karşılayamayacak derecede zayıflamış olduğu tespit edilen Birleşik Yatırım Bankası A.Ş.'nin bankacılık işlemleri yapma izni, Bankalar Kanununun 14 üncü maddesinin (3) numaralı ve 20 nci maddesinin (2) numaralı fıkralarına istinaden kaldırılmıştır.

           Madde 3- Yapılan tespit ve değerlendirmeler sonucunda;

            a) Yurt Ticaret ve Kredi Bankası A.Ş., Egebank A.Ş., Sümerbank A.Ş. ile Eskişehir Bankası T.A.Ş.'nin temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimleri, Bankalar Kanununun 14 üncü maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarına,

            b) Türkiye Tütüncüler Bankası Yaşarbank A.Ş.'nin temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi, Bankalar Kanununun 14 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrasına göre Fona devredilmiştir.

           Madde 4-a) Temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi bu Kararın 3 üncü maddesi ile Fona devredilmiş olan bankaların hisse senetlerinin mülkiyetinin Bankalar Kanununun 14 üncü maddesinin (5) numaralı fıkrasına göre Fona intikali,

            b) Hisse senetlerinin mülkiyeti Fona intikal eden bankaların yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile genel müdürlerinin Fonun önerisi üzerine Bakan tarafından atanması ve görevden alınması,

            c) Bu Karar ile hisse senetlerinin mülkiyeti kendisine intikal eden bankalar hakkında Bankalar Kanununun 14, 15 ve 17 nci maddeleri hükümlerinin, halihazırda hisselerine sahip olduğu bankalar hakkında ise Bankalar Kanununun 14 ve 15 nci maddeleri hükümlerinin Fon tarafından uygulanması uygun görülmüştür.

           Madde 5- Bankalar Kanununun 14 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrası hükümlerinin Bakan tarafından uygulanması kararlaştırılmıştır.

           Madde 6- Bu Karar yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

           Madde 7- Bu Kararı Bakan yürütür.

            10/02/2000 tarihli ve 23960 sayılı Resmi Gazetede düzeltme yapılmıştır.

            "22/12/1999 tarihli ve 23914 mükerrer sayılı Resmi Gazete'nin 1 inci sayfasında yayımlanan 21/12/1999 tarihli ve 99/13765 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda yer alan "adıgeçen" ibaresi, "4491 Sayılı" şeklinde düzeltilmiştir."