Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 17.07.2003 Perşembe Sayı: 25171 (Asıl)

Bakanlar Kurulu Kararı
 

KONU:

Özel İşlem Vergisi Tutarlarının Artırılmasına İlişkin Karar

KARAR SAYISI:2003/5751


           26/11/1999 tarihli ve 4481 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca alınmakta olan Özel İşlem Vergisi tutarlarının artırılmasına ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 9/6/2003 tarihli ve 024520 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/6/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

 

 

 

Başbakan

 

 

 

A.GÜL

K. UNAKITAN

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

G. AKŞİT

K.TÜZMEN

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK

M. V.GÖNÜL

A.AKSU

K.UNAKITAN

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

H.ÇELİK

Z.ERGEZEN

R.AKDAĞ

B. YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

S.GÜÇLÜ

S.GÜÇLÜ

A. COŞKUN

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.

Sanayi ve Ticaret Bakanı

 

M.H.GÜLER

E. MUMCU

O. PEPE

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Çevre ve Orman Bakanı

 

 

10/6/2003 Tarihli ve 2003/5751 Sayılı Kararnamenin Eki


KARAR

Madde 1.-  26/11/1999 tarihli ve 4481 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca alınmakta olan Özel İşlem Vergisi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

1 —

Vergi Daireleri ve belediyelere verilen beyannameler

 

 

 

ile Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen sigorta pirim

 

 

 

bildirgeleri

:

6.000.000 TL

 

Gümrük idarelerine verilen beyannameler

:

15.000.000 TL

4 —

Silah taşıma ve bulundurma vesikalarından

:

200.000.000 TL

 

Kara avcılığı ruhsat tezkerelerinden

:

100.000.000 TL

5 —

Hava yolu ile iç hat yolcu taşımacılığında düzenlenen

 

 

 

- Her bir bilet için

:

7.000.000 TL

 

- Dönüşlü biletler için

:

14.000.000 TL

7 —

Cep telefonu için adlarına GSM aboneliği tesis

 

 

 

edilenlerden

:

16.000.000 TL

9 —

Tapu işlemlerinde harç mükellefiyeti doğuran

 

 

 

her bir işlemin taraflarından

:

25.000.000 TL

Madde 2.- Bu Karar yayımını izleyen 5 inci günde yürürlüğe girer.

Madde 3.- Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.