Vatandaşlık Mevzuatı  
Resmi Gazete: 28.07.2001 Cumartesi Sayı: 24476 (Asıl)
Bakanlar Kurulu Kararı
 
KONU: Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar

KARAR SAYISI:2001/2762

 
            Ekli "Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 18/7/2001 tarihli ve 39542 sayılı yazısı üzerine, 29/6/2001 tarihli ve 4705 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/7/2001 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
 Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI 
         Bülent ECEVİT 
            Başbakan 

  Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar            Madde 1- Yurt dışına çıkış yapan Türk vatandaşlarından çıkış başına 50 ABD Doları karşılığı Türk Lirası tutarında harç tahsil olunur. Harç, pasaporta "Yurt Dışı Çıkış Harç Pulu" yapıştırılmak suretiyle ödenir.

            "Yurt Dışı Çıkış Harç Pulu" bedeli, 50 ABD Dolarının pulun satıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınarak tespit edilir.

            Yurt dışına çıkış işlemlerinin yapılabilmesi için pasaport üzerine harç pulunun yapıştırılmış olması gerekir.

            Madde 2- "Yurt Dışı Çıkış Harç Pulu"nun basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir. Pullar, mal sandıklarınca veya Maliye Bakanlığınca tayin edilecek yerlerde satılır.

            Madde 3- Hudut çıkış kapılarında çıkış işlemlerini yapan emniyet görevlilerince "Yurt Dışı Çıkış Harç Pulu"nun pasaport üzerine yapıştırılıp yapıştırılmadığı kontrol edilir ve çıkış kaşesi harç pulu üzerine de basılmak suretiyle iptal edilir.

            Madde 4- Aşağıda belirtilen kişilerden yurt dışına çıkış harcı alınmaz.

            a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine seyahat edenler,

            b) Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler ile 7 yaşından küçük olanlar,

            c) Tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak ve Sağlık Bakanlığınca tasdik edilecek raporlara istinaden yurt dışında tedavi görecek olanlar ve refakatçileri (sağlık kontrolü için gidenler hariç),

            d) Yurt dışında sürekli görevli kamu personeli ile bunların eş ve 18 yaşından küçük çocukları,

            e) Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyelerin görevli olarak yurt dışına çıkan personeli,

            f) Yurt dışına ticari amaçla sefer yapan; gemi ve uçak personeli ile motorlu kara taşıtlarının 3 kişiye kadar olan personeli,

            g) Geldikleri ülkeye her yıl bir defaya mahsus olmak üzere yapacakları seyahatler için Türk vatandaşlığına kabul edilen göçmen ve mülteciler,

            h) Yurt dışında bir işverene bağlı olarak çalışan Türk vatandaşları ile eş ve 18 yaşından küçük çocukları,

            i) Çift pasaportlu kişilerden yabancı ülke pasaportu ile çıkış yapanlar,

            j) Yurt dışında müstakil iş sahibi olarak sürekli oturan ve geçimini yurt dışında temin ettiğini belgelendiren Türk vatandaşları ile bunların eş ve 18 yaşından küçük çocukları,

            k) Sınır boyunda yaşayıp idari mektupla yurt dışına çıkanlar,

            l) Uluslararası spor müsabakalarına iştirak etmek üzere yurt dışına çıkan sporcu ve antrenörler,

            m) Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine üye (A) ve (B) Grubu Seyahat Acentası İşletme Belgesi sahibi firma temsilcisi (her firma için iki kişi),

            n) Ticari amaçla sefer yapan deniz taşıtları ile günübirlik yurt dışına seyahat edenler,

            o) Hac seyahatine ilk defa gidenler.

            Madde 5- 4 üncü maddede belirtilen kişiler;

            1- (b) bendi kapsamındaki seyahatlerde yurt dışında öğrenim gördüklerine ilişkin öğrenci belgesini,

            2- (c) bendindeki seyahatlerde tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak ve Sağlık Bakanlığınca tasdik edilecek raporu,

            3- (d) ve (e) bentleri kapsamındaki seyahatlerde yurt dışına görevli olarak çıktıkları veya bulunduklarına dair kurumlarından alacakları belgeyi,

            4- (f) bendine göre yurt dışına araçla birlikte çıkmak kaydıyla ticari amaçla çıktıklarını tevsik eden belgeyi (motorlu kara taşıtlarının 3 kişiye kadar olan personeli için belge aranmaz),

            5- (g) bendi kapsamındaki seyahatlerde yetkili makamlar tarafından verilen belgeyi,

            6- (h) ve (j) bentleri kapsamındaki seyahatlerde durumlarını belirten belgeyi,

            7- (l) bendine göre yurt dışına çıkışlarda ilgili spor federasyonlarından alınacak belgeyi,

            8- (m) bendi kapsamında yurt dışı çıkışlarda Türkiye Seyahat Acentaları Birliği tarafından verilen yetki belgesini,

            9- (o) bendi kapsamındaki seyahatlerde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen belgeyi,

            hudut çıkış kapılarında çıkış işlemlerini yapan emniyet görevlisine ibraz ederler.

            Geçici Madde 1- "Yurt Dışı Çıkış Harç Pulu" tedavüle çıkıncaya kadar yurt dışına çıkış yapan Türk vatandaşlarından çıkış başına tahsil edilecek 50 ABD Doları karşılığı Türk Lirası tutarındaki harç, vergi tahsil etmeye yetkili bankalar veya gümrük saymanlıklarına alındı (makbuz) mukabili ödenir. Hudut çıkış kapılarında çıkış işlemlerini yapan emniyet görevlisi, harcın ödendiğini gösteren alındıları kontrol eder. Pasaporta vurulan çıkış kaşesi alındı üzerine de basılır.

            5 inci madde uyarınca hudut çıkış kapılarında emniyet görevlilerine ibraz edilecek belgeyi temin edemeyenlerin beyanları, 10/8/2001 tarihine kadar ilgili belge yerine geçer.

            Madde 6- Bu Karar 1/8/2001 tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 7- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.